Od 29 marca 2024 roku obowiązują nowe przepisy, które określają zasady odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Co określa rozporządzenie MON z dnia 7 marca 2024 roku? Przeczytaj poniżej!

Czego dotyczy rozporządzenie?

Rozporządzenie określa:

  • sposób odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej,
  • sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie przyjmowania osób powołanych do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej,
  • sposób i tryb wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania ze stanowisk służbowych żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, przenoszenia ich do innych jednostek wojskowych, delegowania ich oraz odbywania przez nich podróży służbowych.

Przyjęcie do jednostki wojskowej

Zgodnie z rozporządzeniem, osobę powołaną do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, która stawiła się do odbycia tej służby, przyjmuje się do jednostki wojskowej.

Przyjęcie obejmuje:

  • potwierdzenie jej tożsamości oraz przeprowadzenie z nią rozmowy przez komisję do spraw przyjęcia osób powołanych do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej,
  • ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej jej danych osobowych,
  • dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarnohigienicznych,
  • wydanie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania,
  • przydzielenie do pododdziału,
  • wyznaczenie na stanowisko służbowe, powierzenie funkcji i określenie specjalności wojskowej występującej w etacie jednostki wojskowej,
  • dopełnienie obowiązku meldunkowego.

Dowódca jednostki wojskowej zapewnia osobom powołanym do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej warunki do nieskrępowanego dokonania przeglądu lekarskiego, zabiegów sanitarnohigienicznych oraz umundurowanie i wyekwipowanie osobiste.

Zasadnicza służba wojskowa

Żołnierz odbywa obowiązkową zasadniczą służbę wojskową na stanowisku służbowym, na które został wyznaczony przez dowódcę jednostki wojskowej, oraz pełni funkcję, która została mu powierzona.

W początkowym okresie odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, żołnierz przechodzi szkolenie podstawowe w zakresie i wymiarze określonych w programie tego szkolenia. W końcowym okresie odbywania szkolenia podstawowego żołnierz składa przysięgę wojskową.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego żołnierz jest szkolony w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku służbowemu, na które został wyznaczony, oraz funkcji, która została mu powierzona.