Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących wzrósł o 1,4 pkt proc. od stycznia 2022 r. do 6,6% na koniec października 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na koniec października ub.r. cudzoziemców wykonujących pracę było 1 013,3 tys. w tym - 395,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne. Obcokrajowcy wykonujący pracę w październiku 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.

"Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec października 2023 r. było 697,9 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 4,4 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Obcokrajowcy wykonujący pracę w październiku 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.

Dane pracy eksperymentalnej

Przedstawione wyniki są częścią pracy eksperymentalnej mającej na celu określenie na podstawie źródeł administracyjnych liczby cudzoziemców wykonujących pracę. Zgodnie z obowiązującą w statystyce publicznej definicją, do pracujących w gospodarce narodowej nie są zaliczane osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Natomiast prezentowane w pracy eksperymentalnej dane dotyczą „osób wykonujących pracę", czyli pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne możliwe do zidentyfikowania w rejestrach administracyjnych. Osoby sklasyfikowane jako pracujące, które jednocześnie wykonują umowy cywilnoprawne, są liczone tylko raz i zaliczane do grupy pracujących. Analizowana zbiorowość nie obejmuje właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), a także osób wykonujących umowy o dzieło i pomocników rolnika.