W wyborach samorządowych 2024 głosujemy w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca, który na stałe mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, może złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania. Przepisy nie określają ostatecznego terminu na złożenie wniosku, dają jednak wójtowi 5 dni na jego rozpatrzenie.

Z tego powodu wyborcy, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, powinni to zrobić jak najszybciej, jeśli chcą zwiększyć szansę, że będą mogli głosować w niedzielę w miejscu, w którym mieszkają na stałe, ale nie są zameldowani.

W wyborach samorządowych, w przeciwieństwie do np. wyborów parlamentarnych, nie możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym miejscu.

Obywatele zameldowani na stałe, automatycznie zostają ujęci w rejestrze wyborców i przypisani do właściwego stałego obwodu głosowania. Wyborca zameldowany na pobyt czasowy zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

Jeśli wyborca mieszka stale w innym miejscu, niż jest zameldowany na pobyt stały, może złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Może to zrobić w urzędzie gminy lub przez stronę gov.pl.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej należy złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Określają natomiast, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych znajdujących się na terenie tego samego województwa, w którym są zameldowani na stałe, zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli urząd gminy potwierdzi, że stało się to w wyniku omyłki; zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów; chcą głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Wyborca, który nie wie, gdzie jest zapisany do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2.

Wyborca znajdzie tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia w godzinach od 7 do 21. Tam, gdzie będzie to konieczne, druga tura głosowania odbędzie się 21 kwietnia.