Rada Ministrów planuje przyjąć w III kwartale projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: III kwartał 2024 r., podsumowano.

"Celem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest dostosowanie polskich przepisów do obowiązujących rozporządzeń unijnych i umożliwienie ich skutecznego stosowania, a w konsekwencji poprawa środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym przedsiębiorcy dostarczają towary i świadczą usługi na terenie RP" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Przepisy ustawy

Przepisy projektowanej ustawy mają na celu:

  • wprowadzenie ścieżki dochodzenia roszczeń przez użytkowników biznesowych i użytkowników korzystających ze strony internetowej w celach biznesowych w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez dostawców usług pośrednictwa internetowego;
  • wprowadzenie efektywnej współpracy z Komisją Europejską w zakresie identyfikacji naruszeń dokonywanych na rynkach cyfrowych oraz nadanie organom krajowym uprawnień do prowadzenia w tym zakresie postępowań wyjaśniających oraz wspierania KE w jej czynnościach na terytorium RP;
  • usprawnienie wykonywalności Prawa zamówień publicznych poprzez wdrożenie do krajowego porządku prawnego rozwiązań przewidzianych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze") w zakresie zamówień publicznych oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie wypełniania niektórych pól formularzy elektronicznych do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i udzielania koncesji (e-formularze);
  • określenie organów do współpracy z Komisją Europejską w zakresie badania subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, wymieniono w wykazie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: III kwartał 2024 r., podsumowano.