W 2023 roku Polska odnotowała wzrost liczby nowych pozwoleni na broń, osiągając kolejny rekord w tej dziedzinie. Dane Komendy Głównej Policji wskazują, że aż 40 867 osób otrzymało zezwolenie na posiadanie broni, co stanowi rekordowy wzrost w porównaniu do lat poprzednich.

Taka tendencja świadczy o rosnącym zainteresowaniu Polaków bronią, zwłaszcza po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie w 2022 roku. Wówczas liczba wydanych pozwoleń wyniosła 37 402, podczas gdy jeszcze w 2021 roku zarejestrowano tylko 19 939 takich przypadków. Rok 2020, z kolei, zamknął się liczbą 15 330 nowych zezwoleń.

Zmiany w dostępie do broni 2023 rok

W ubiegłym roku najwięcej pozwoleń wydano w celach kolekcjonerskich (17 019), dla potrzeb sportowych (12 363) oraz do celów ochrony osobistej (6 242). Wynikało to również ze zmian w prawie w 2023 roku. Nowe regulacje zapisano bowiem w szerszym akcie prawnym, który w procesie legislacyjnym funkcjonował pod nazwą ustawy "o zmianie w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych". Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw 27 kwietnia, zaś vacatio legis trwało 3 miesiące. Oznacza to, że od końca lipca 2023 roku mamy ułatwioną drogę do posiadania broni dla określonych grup społecznych.

Nastąpiła ważna zmiana w myśli prawnej dotyczącej pozwolenia na broń. Osoby, którym przydzielono broń służbową niejako z urzędu mają "ważną przyczynę posiadania broni". Dotychczas broń do celów ochrony osobistej umotywować można było jedynie "stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia, lub mienia”. Obecnie ułatwiony dostęp jest motywowany "chęcią wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza". W naturalny sposób mundurowi będą również mogli podnosić swoje umiejętności strzeleckie.

O zmiany walczyli przedstawiciele związków zawodowych polskich służb. Ustawodawca szczegółowo przedstawił, kto będzie mógł skorzystać z ułatwień starając się o broń do celów ochrony osobistej. Są to: funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym zastrzeżeniem są objęci żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy muszą najpierw „odsłużyć” dwa lata.

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji wprowadziła zmiany, które zdecydowanie ułatwiły funkcjonariuszom różnych służb uzyskanie pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej. W wyniku tych zmian, tylko do listopada 2023 roku, 1555 funkcjonariuszy złożyło podania o wydanie pozwolenia na broń, a 1187 z nich otrzymało takie zezwolenie.

Rekordowa liczba zarejestrowanej broni

Oprócz wzrostu liczby wydanych pozwoleni, Polska odnotowała również rekordową liczbę zarejestrowanej broni. Do końca 2023 roku, w rękach Polaków znajdowało się niemal 844 tysiące egzemplarzy broni, co oznacza znaczący wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to zarejestrowano 760 218 sztuk. Jest to efekt zarówno nowych regulacji ułatwiających zdobycie pozwolenia na broń, jak i rosnącego poczucia potrzeby ochrony osobistej oraz majątku.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pozwolenie na broń?

Aby móc się starać o pozwolenie na broń, należy:

 • mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 • nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

IIWYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek - kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla zamieszkania/, który powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości jednostek broni oraz podpis wnioskodawcy. W przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać się realnym i potwierdzonym przez organ Policji zagrożeniem życia lub zdrowia wnioskodawcy;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm (niezbędne przy wystawieniu Legitymacji posiadacza broni);
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub w przypadku dopuszczenia do posiadania broni za wydanie decyzji administracyjnej /wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w miejscu zamieszkania

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH ŁOWIECKICH:

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego;
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH SPORTOWYCH:

udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b;posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH OCHRONY OSOBISTEJ:

 • udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PALNEJ DO CELÓW OCHRONY OSOBISTEJ, OSÓB I MIENIA:

 • chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, jeżeli posiadają przydzieloną broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW PAMIĄTKOWYCH:

 • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI DO CELÓW SZKOLENIOWYCH:

 • udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;
 • udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich;

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej (tj. po 14 dniach od jej otrzymania lub zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania), na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia broni zgodnie z wydanym pozwoleniem. W przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem strony zastosowanie znajduje art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r., poz.775 ze zm.) - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Za wydane zaświadczenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. /wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta.