Rząd ma zająć się projektem ustawy zobowiązującym firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach, tak by mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Chodzi np. o usługi bankowe i telekomunikacyjne, strony internetowe. Zgodnie z projektem konsument będzie mógł też złożyć skargę do przedsiębiorcy na to, że dany produkt bądź usługa nie spełnia wymagań dostępności. Każdy będzie mógł też złożyć taką skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze został przygotowany przez resort funduszy i polityki regionalnej. Wdrażać będzie do polskich przepisów unijną dyrektywę 2019/882, która reguluje kwestię wymagań dostępności niektórych produktów i usług oferowanych przez podmioty gospodarcze. Jednym z podstawowych celów projektowanych przepisów jest ograniczenie wykluczenia społecznego i umożliwienie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Określone wymagania dostępności podmiotów gospodarczych

Nowe przepisy określają wymagania dostępności produktów i usług, obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności, a także system nadzoru rynku w zakresie zapewniania tych wymagań.

Zgodnie z projektowaną ustawą zobligowane podmioty gospodarcze (producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy) będą musieli dostarczać produkty i świadczyć usługi, które spełniać będą określone wymagania dostępności. Zapewnienie dostępności usług będzie obowiązkiem usługodawców.

Dostępność urządzeń i usług

Projekt określa wymagania dostępności w stosunku do m.in.: komputerów ogólnego przeznaczenia i ich systemów operacyjnych; terminali płatniczych; bankomatów; konsumenckich urządzeń końcowych wykorzystywanych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, audiowizualnych usług medialnych; czytników książek elektronicznych.

Projektowane przepisy wskazują też na katalog usług, które muszą spełniać wymagania dostępności, choć z wyłączeniem usług świadczonych przez mikroprzedsiębiorców. W przepisach wymieniono usługi: telekomunikacyjne (z wyjątkiem usług transmisji wykorzystywanych do świadczenia usług komunikacji maszyna–maszyna); umożliwiające dostęp do audiowizualnych usług medialnych; bankowości elektronicznej, czy handlu elektronicznego. Kryteria dostępności będą musiały też spełniać usługi związane z transportem autobusowym, lotniczym, wodnym i kolejowym. Chodzi o kwestie związane ze: stronami internetowymi, usługami świadczonymi za pomocą urządzeń mobilnych, sprzedażą biletów itd.

Którzy przedsiębiorcy nie będą zobowiązani?

Nowe przepisy ustalają też okoliczności w jakich przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do spełnienia wymagań dostępności w przypadku produktów i usług. "Wymogi dostępności określone w projekcie ustawy mają zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zapewnienie z nimi zgodności: nie wymaga wprowadzenia zasadniczej zmiany podstawowych właściwości produktu albo usługi, lub nie stanowi dla podmiotu gospodarczego nieproporcjonalnego obciążenia" - wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Konsument będzie mógł złożyć skargę do PFRON

Zgodnie z projektem konsument będzie mógł też złożyć skargę do przedsiębiorcy na to, że dany produkt bądź usługa nie spełnia wymagań dostępności. Każdy będzie mógł też złożyć taką skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). System nadzoru rynku dostępności produktów i usług będą tworzyć oprócz PFRON m.in. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, minister właściwy do spraw informatyzacji, Rzecznik Finansowy, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

"Przewiduje się, że ustawa wpłynie na funkcjonowanie dużych, średnich i małych przedsiębiorców. Mniejszy wpływ jest spodziewany w przypadku mikroprzedsiębiorców z uwagi na brak obowiązku stosowania wymagań dostępności dla usług świadczonych przez takich przedsiębiorców" - wskazano w wykazie prac legislacyjnych rządu.