Na posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się dwoma przygotowanymi w MON projektami rozporządzeń, które dostosowują przepisy dotycząca składu i wynagrodzeń w komisjach lekarskich, które co roku orzekają o stopniu zdolności do służby wojskowej.

Dwa przygotowane przez MON projekty rozporządzenia zawierają przepisy wykonawcze do obowiązującej od kwietnia 2022 r. Ustawy o obronie Ojczyzny.

Skład lekarskich komisji kwalifikacyjnych

Pierwszy projekt dotyczy składu lekarskich komisji kwalifikacyjnych, które rokrocznie orzekają o stopniu zdolności do służby wojskowej. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, chodzi o doprecyzowanie i uzgodnienie zapisów dot. składu komisji - konkretnie zastąpienie określenia "pracownik średniego personelu medycznego" - używanego w dotychczasowych regulacjach - określeniem "pielęgniarka lub ratownik medyczny".

W skład komisji na mocy przepisów wchodzi również lekarz, orzekający o stopniu zdolności badanego do służby wojskowej. W proponowanych przepisach zawarto zmianę wymagań, które lekarz w komisji musi spełniać - obecnie musi to być lekarz ze specjalizacją w zakresie chirurgii lub chorób wewnętrznych, zaś w myśl nowych rozwiązań w skład komisji mógłby być powołany lekarz z prawem do wykonywania zawodu, niezależnie od posiadanej specjalizacji.

Resort argumentuje tę zmianę faktem trudności kadrowych - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, wielu lekarzy coraz częściej odmawia pracy w komisjach m.in. ze względu na wiek, a młodsi lekarze nie chcą w nich pracować ze względu na "sezonowość" pracy w komisji działającej przez kilka tygodni w roku.

Podniesienie wynagrodzeń

Drugie z proponowanych rozporządzeń dotyczy podniesienia wynagrodzeń dla członków komisji lekarskich - co również jest, jak wskazano w uzasadnieniu, reakcją na zgłoszenia dotyczące trudności w skompletowaniu składu komisji w województwach i powiatach. W wyniku proponowanych zmian maksymalne dzienne wynagrodzenie przewodniczącego komisji ma wzrosnąć z 899 zł do 1000 zł, lekarza z 764 zł do 800 zł, psychologa z 600 zł do 700 zł, pielęgniarek lub ratowników medycznych z 557 zł do 600 zł oraz sekretarza komisji z 476 zł do 500 zł.

Jak podkreślono, zmiana ta nie wywoła skutków dla finansów państwa, gdyż środki na te wynagrodzenia zostały uwzględnione w części budżetu państwa poświęconej obronności.

Zgodnie z obecnymi przepisami, w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi lekarz, będący jednocześnie przewodniczącym komisji, psycholog oraz sekretarz komisji, a w jej pracach bierze również pielęgniarka lub ratownik medyczny (czyli dotychczas "pracownik średniego personelu medycznego").

Kobiety i mężczyźni przed komisją

Przed komisją działającą w danym roku muszą stawić się mężczyźni, który w tym roku kalendarzowym kończą 19 lat, a także ci, którzy podlegają obowiązkowi kwalifikacji, ale wcześniej z różnych względów nie wzięli w niej udziału. Na komisję mogą zostać wezwane kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej - np. z wykształceniem medycznym lub psychologicznym, informatyczki czy tłumaczki.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej w danym roku otrzymuje wezwanie z określeniem dnia, godziny i miejsca obowiązkowego stawienia. Przed komisją dana osoba przechodzi badanie lekarskie oraz psychologiczne oraz otrzymuje oznaczoną kategorię zdolności do służby wojskowej (A, B, D oraz E), otrzymuje też stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej.

W 2024 r. kwalifikacji wojskowej podlega ok. 230 tys. osób.