Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował przed chwilą: “Zespół powołany do prac nad zmianą funkcjonowania Funduszu Kościelnego przedstawi swoje rekomendacje do połowy roku, a Rada Ministrów zdecyduje, w jaki sposób te rekomendacje będą wdrożone”.

Państwo prawa i wolność religijna

Szef rządu Donald Tusk zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Kościelnego. Wicepremier i szef MON powiedział dziś więcej. "Został powołany zespół, mamy rok na prace" - przypomniał wicepremier. "Będę więc zwoływał ten zespół, tylko chcę przygotować pewien materiał" - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby zostały zachowane zasady państwa prawa, jak również wolność religijna dla wszystkich związków wyznaniowych. "Rozdział państwa i Kościoła, i współpraca państwa i Kościołów, bo to nie dotyczy tylko jednego Kościoła katolickiego, ale też innych związków wyznaniowych i Kościołów" - dodał.

"Dajemy sobie czas do połowy roku. (...) Zespół przedstawi rekomendację, a Rada Ministrów podejmie decyzje w jaki sposób te rekomendacje będą wdrożone"

- poinformował.

Rząd powołał Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego

W Monitorze Polskim opublikowano w ubiegłym tygodniu zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Jego pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r.

Do zadań zespołu należy przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Kolejnym zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych.

Czym jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

W latach 2012-2013 trwały prace, które skończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych. Po czym prace przerwano i ich nie wznowiono.

W projekcie budżetu państwa na 2024 r. Fundusz Kościelny ma wynieść 257 mln zł.