27 lipca br. Izba zdecydowała jednogłośnie o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Senat w dalszych pracach nad tą inicjatywą ustawodawczą będzie reprezentował senator Ryszard Majer.

Z wnioskiem o podjęcie tej inicjatywy wystąpiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która podczas rozpatrywania nowelizacji kodeksu rodzinnego dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię tej ustawy i przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Przewiduje on, że w razie podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka kurator sądowy i pracownik socjalny będą uprawnieni do uzgodnienia doraźnego terminu konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub psychologiem, wyznaczonego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. W wyznaczonym terminie i miejscu rodzic lub opiekun prawny będą zobowiązani do stawienia się z dzieckiem. Po konsultacji lekarz lub psycholog niezwłocznie wydadzą zaświadczenie, w którym przedstawią jej wyniki, szczególnie dotyczące okoliczności zgłaszanych przez kuratora sądowego albo pracownika socjalnego. Jeżeli rodzic lub prawny opiekun nie stawią się z dzieckiem w wyznaczonym terminie, kurator sądowy albo pracownik socjalny niezwłocznie zawiadomią o tym sąd opiekuńczy i prokuratora.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich obowiązków niejednokrotnie napotykają okoliczności, które mogą nasuwać podejrzenie, że wobec dziecka stosowana jest przemoc domowa. Często nie są one jednak jednoznaczne i powinny być zweryfikowane przez osoby kompetentne do postawienia diagnozy o charakterze medycznym. Dlatego jednoznaczne wyjaśnienie takich okoliczności wymaga szybkiej reakcji, co w świetle obecnie obowiązujących przepisów jest utrudnione. W związku z tym projekt wprowadza zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które umożliwią kuratorowi sądowemu i pracownikowi socjalnemu uzgodnienie terminu konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub psychologiem w razie podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka. Dzięki temu będą mogli szybko podjąć decyzję co do dalszych działań i ewentualnej potrzeby powiadomienia właściwych organów.

ero/ godl/