Rząd zamierza powołać Pełnomocnika do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt rozporządzenia w tej kwestii. Podano, że planowany termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 r.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt rozporządzenia dotyczący ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej (numer projektu: RD708).

Jak podano, potrzeba wprowadzenia rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia wynika z konieczności wsparcia Ukrainy zniszczonej konfliktem zbrojnym oraz zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, agencjami wykonawczymi, zrzeszeniami, izbami gospodarczymi i innymi krajowymi podmiotami zaangażowanymi w polsko-ukraińską współpracę rozwojową, w szczególności w obszarze odbudowy Ukrainy.

"Powołanie Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej nastąpi w trybie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1998 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz.1188)" - poinformowano.

Dodano, że pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Planowany termin przyjęcia projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 r.

(PAP)

ab/ skr/