We wtorek po godz. 11 Sejm rozpoczął jednodniowe posiedzenie; zajmie się rządowymi projektami ustaw o pomocy dla rolników, m.in. w związku z sytuacją na rynku zbóż. Posłowie mają pracować nad projektami ustaw o Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz o zwiększeniu środków na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego.

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej pod koniec kwietnia byłej posłanki i dziennikarki Barbary Ciruk oraz zmarłego w maju byłego posła i wieloletniego lidera opolskiego SLD Jerzego Szteligi.

Posłowie we wtorek zajmą się rządowym projektem noweli ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rząd chce zwiększyć środki na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych; zwrot może wynieść nawet 2 zł od litra oleju napędowego.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, zmiany zaprojektowane w ustawie z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, "mają na celu wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych".

W uzasadnieniu wskazano, że dodatkowy limit zużywanego oleju napędowego, poza produkcją świń, w odniesieniu do owiec, kóz i koni został wprowadzony do projektu w wyniku uwzględnienia propozycji zgłoszonych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie konsultacji społecznych projektu ustawy oraz dodatkowych analiz.

"Wprowadzenie pomocy finansowej dla producentów świń, owiec, kóz i koni w formie zwrotu podatku akcyzowego jest uzasadnione potrzebą zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych. W ostatnim okresie odnotowany został wzrost kosztów produkcji rolnej, w tym związanych z wysokimi cenami paliwa rolniczego" - wskazano. Jak dodano, "wyjątkowo w 2023 r. w II naborze zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł". "Spowoduje to dodatkowe skutki wynoszące 561,6 mln zł" - podano.

Posłowie zajmą się również pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

"Celem projektowanej ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Jak wskazano, ze środków Funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny.

Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Do dysponowania środkami Funduszu będzie upoważniony KOWR; będzie on również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową Funduszu, ustalał plan finansowy Funduszu oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji.

Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT będą obowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia.

Harmonogram zakłada, że Sejm we wtorek zajmie się też sprawozdaniami komisji z prac nad wyżej wymienionymi projektami oraz sprawozdaniem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane. Zmiany przewidziane w tym projekcie, jak uzasadnili jego autorzy, są spowodowane koniecznością stabilizacji rynku zbóż w związku z napływem do Polski zboża z Ukrainy. Nadmierny przywóz produktów rolnych z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek rolny, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski.

Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych, m.in. poprzez zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów. W projekcie proponuje się rozszerzenie katalogu inwestycji (budów) niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia.

Ponadto w harmonogramie prac Sejmu przewidziano informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie. (PAP)

ero/ itm/