Rząd w czwartek po godz. 11 rozpoczął obrady. Ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, a także propozycją zmian w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.

Według porządku obrady rząd zajmie się przygotowanym przez resort obrony projektem nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Jak uzasadniono, przepisy te mają zapewnić polskim siłom zbrojnym możliwość skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza, których nie można zneutralizować środkami pozostającymi w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych.

"Brak precyzyjnych przepisów prawnych upoważniających do użycia Sił Zbrojnych RP w celu neutralizacji zagrożeń, przy jednoczesnym braku możliwości zastosowania w tym celu innych środków, powoduje, że państwo może być podatne na zagrożenia terrorystyczne. Obowiązujące przepisy prawne nie zapewniają w wystarczający sposób bezpieczeństwa prawnego dowódcom i żołnierzom podejmującym działania w ramach neutralizacji zagrożeń. Projektowane zmiany mają charakter systemowy i zmierzają do uregulowania sytuacji, w których Siły Zbrojne RP mogą zostać użyte do neutralizacji zagrożeń terrorystycznych normowanych zmienianymi ustawami" - argumentują autorzy projektu.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, znowelizowany ma zostać przepis uprawniający ministra obrony narodowej do wydania decyzji o zastosowaniu przez polskie siły zbrojne na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia statku lub obiektu pływającego będącego zagrożeniem terrorystycznym. Projektowana ustawa uszczegóławia te przepisy. Szef MON w swojej decyzji ma określać oddziały, które będą miały neutralizować zagrożenie terrorystyczne oraz środki, które mają zostać do tego użyte.

"Oddziały i pododdziały SZ RP będą podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu RSZ. Dowódca Operacyjny RSZ będzie wydawał rozkaz o użyciu środków przymusu bezpośredniego, broni i innego uzbrojenia w określonej sytuacji, w sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad określonych w wiążących RP ratyfikowanych umowach międzynarodowych" - głosi projekt.

Proponowane przepisy przewidują też umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym: gazociągowi Baltic Pipe i innym, obiektom i instalacjom zapewniającym dostęp do portów, morskim farmom wiatrowym, podmorskim sieciom elektroenergetycznym i światłowodowym.

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Propozycja zakłada, że dodatek dla poszkodowanych weteranów będzie przysługiwał wszystkim poszkodowanym, a nie - jak dotychczas - jedynie tym, którzy posiadają prawo do emerytury lub renty.

Wedle obecnych przepisów byli żołnierze, którzy posiadają status weterana poszkodowanego oraz są uprawnieni do otrzymywania emerytury lub renty pobierają dodatek dla weterana poszkodowanego. Wysokość dodatku jest uzależniona od stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 5 proc. do 130 proc. najniższej emerytury.

W opisie projektu ustawy czytamy, że zmiany mają na celu przyznanie prawa do dodatku dla weterana poszkodowanego również byłym i obecnym żołnierzom posiadającym taki status, także tym, którzy nie posiadają prawa do emerytury lub renty. "Zmiana ustawy doprowadzi więc do sytuacji, w której dodatek będzie wypłacany wszystkim weteranom poszkodowanym, a nie tylko tym, którzy są rencistami lub emerytami" - wskazuje MON, które przygotowało projekt.

Proponowane rozwiązania – na zasadzie odesłań zastosowanych w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa – odnoszą się do obecnych i byłych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także do obecnych i byłych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Mateusz Mikowski

rbk/ mm/ itm/