Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podpisała w poniedziałek porozumienie z przedstawicielami trzech związków zawodowych - OPZZ, Solidarność i FZZ dotyczące współdziałania w zakresie ochrony pracy. "Rynek pracy stawia nam nowe wyzwania, którym chcemy sprostać" - wskazała szefowa PIP.

Porozumienie dotyczące współdziałania w zakresie ochrony pracy z PIP podpisali szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Piotr Ostrowski, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias oraz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Bogdan Kubiak.

"Cieszę się bardzo, że jako szef Państwowej Inspekcji Pracy mam przyjemność i zaszczyt podpisać porozumienia z centralami związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego" - powiedziała szefowa PIP Katarzyna Łażewska-Hrycko, podczas konferencji w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Podkreśliła, że dla Państwowej Inspekcji Pracy związki zawodowe to najważniejszy partner we współpracy w kwestiach dotyczących przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy i legalności zatrudniania.

"Rynek pracy dynamicznie się zmienia i w związku z tym stawia zarówno przed Państwową Inspekcją Pracy jak i przed organizacjami związkowymi nowe wyzwania; żeby im sprostać chcemy podpisać porozumienie, które tak naprawdę będzie potwierdzeniem zasad współpracy, jaka nas od dawna łączy" - dodała Łażewska-Hrycko.

Wyraziła przekonanie, że wola i chęć współdziałania jest po obu stronach bardzo duża. "Przez współdziałanie rozumiemy przede wszystkim kwestie związane z informacjami, z wymianą poglądów, doświadczeń, (...) ale także kwestie związane z umowami cywilno-prawnymi, z pracą platformową, kwestie dotyczące wyzwań technologicznych czy algorytmów cyfrowych. To są wszystko wyzwania, które nas czekają w przyszłości" - wskazała Łażewska-Hrycko.

Porozumienie między PIP a związkami zawodowymi ma na celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminowanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

W porozumieniu podkreślono, że strony dostrzegają konieczność zintensyfikowania współpracy na rzecz eliminowania naruszeń prawa związanych z zatrudnieniem, zwłaszcza w odniesieniu do elastycznych form zatrudnienia; prawidłowości wypłacania wynagrodzeń, ewidencji i rozliczania czasu pracy; zasadności zawierania umów cywilnoprawnych, legalności zatrudnienia, a także działalności i funkcjonowania agencji pracy tymczasowej i agencji zatrudnienia.

Umowa zakłada także współdziałanie stron w zakresie działalności kontrolnej. Będzie ono realizowane m.in. poprzez informowanie Państwowej Inspekcji Pracy o stwierdzonych przypadkach naruszania uprawnień pracowniczych i prawa pracy, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Porozumienie oznacza także współdziałanie stron w zakresie działalności szkoleniowej oraz podejmowania przedsięwzięć informacyjno–promocyjnych i prewencyjnych.

Ponadto w dokumencie zapisano, że strony będą organizować, nie rzadziej niż raz w roku, wspólne spotkanie w celu oceny dotychczasowej współpracy.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/