mBank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo, informujące, że z uwagi na poniesioną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. stratę netto, bank nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 rok, poinformował bank.

"KNF zaleciła bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

mBank poinformował też, że powyższe zalecenie jest spójne z uchwałą zarządu banku w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzoną przez radę nadzorczą, o której bank informował 2 marca 2023 r.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)