Sejm przyjął w czwartek część poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Regulacja dotyczy m.in. powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających w UE do krajów pochodzenia. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Przygotowana w MSWiA nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma m.in. dostosować prawo do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), które weszły w życie 7 marca i których celem było usprawnienie procesu powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na obszarze Schengen do swoich krajów oraz usprawnienie odpraw granicznych.

Ustawa przeniesie też część kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu drugiego stopnia m.in. w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, czy też zgody na pobyt tolerowany. Autorzy tych zmian wskazywali, że mają one na celu ustanowienie spójnej i jednorodnej struktury zadań obydwu organów - KG SG i UdSC, a także zwiększenie ich efektywności.

Sejm do nowelizacji przyjął m.in. poprawki zgłoszone w Senacie przez PiS, które wprowadzają tymczasową i uproszczoną procedurę wydawania polskich dokumentów podróży grupie cudzoziemców określonej w akcie wykonawczym ministra spraw wewnętrznych. Poprawki umożliwią też zwolnienia cudzoziemca z opłaty za wydanie takiego dokumentu.

Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki tłumaczył senatorom, że zaproponowana zmiana jest efektem rozmów ze środowiskiem liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. To pokłosie dekretu, który pozwala reżimowi Alaksandra Łukaszenki pozbawiać obywatelstwa Białorusinów przebywających za granicą.

Wiceminister tłumaczył, że przewidziana w poprawkach uproszczona procedura wydawania ważnych przez rok dokumentów podróży to wyjście naprzeciw społeczności białoruskiej, zwłaszcza tym, którym w Polsce urodziło się dziecko lub których paszport utracił ważność. Obecnie w takich przypadkach Białorusini otrzymują zaświadczenie umożliwiające im powrót na Białoruś i wyrobienie dokumentu. Wielu z nich ma jednak obawy, czy po powrocie do tego kraju, będą mogli go ponownie opuścić.

Sejm przyjął także poprawki, które umożliwią uchodźcom z Ukrainy pobieranie dokumentu Diia.pl dla ich dzieci. Wiceszef MSWiA w Senacie mówił, że choć obie propozycje wychodzą poza zakres nowelizacji, to jednak dotyczą wyjątkowych sytuacji, spowodowanych działaniami reżimu Białorusi i agresją Rosji na Ukrainie.

Kilka poprawek Senatu posłowie odrzucili, m.in. zmianę, której celem było utrzymanie dotychczasowego maksymalnego okresu - pięciu lat - na jaki można orzec zakaz wjazdu lub pobytu na terenie państw strefy Schengen. Nowelizacja przewiduje nawet 10 lat takiego zakazu, ale tylko w przypadku, gdy wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub wymaga tego interes RP, a także w przypadku, jeśli istnieje obawa, że cudzoziemiec może prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską.

Ustawa trafi teraz do prezydenta. Nowe przepisy - z wyjątkami - mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk

agzi/ mchom/ jann/