Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zakłada ujednolicenie procedur dotyczących planowania i przyspieszenie całego procesu, podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje wprowadzone nowego narzędzia planistycznego - planu ogólnego gminy.

"Rząd chce uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach. Wprowadzone zostanie nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny gminy. Funkcjonować będzie także nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym" - czytamy w komunikacie.

Proponowane rozwiązania:

- wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla całej gminy - planu ogólnego (akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy); plan ma pozwolić określić m.in: strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, przez wydzielenie stref planistycznych, granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, zasady lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne (np. szkoły podstawowej czy obszaru zieleni publicznej).

- wprowadzenie obowiązku posiadania od 2026 r. przez gminę strategii rozwoju gminy, która zawierać ma kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej (wytyczne zawarte w strategii przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym, ustalenia planu ogólnego mają być natomiast podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy).

- wprowadzenie zmian dotyczących procedury planistycznej, polegających m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych czy wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach (ma zostać też wprowadzona m.in. możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji).

- uzupełnienie systemu planowania przestrzennego o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora (uchwalenie planu miejscowego oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora).

- uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Mają się w nim znaleźć: raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Opracowanie strategii rozwoju gminy ma być fakultatywne do 1 stycznia 2026 r.

(ISBnews)