Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

- ustanowienie nowego systemu do wymiany informacji pomiędzy państwami UE o decyzjach, które nakazują powrót nielegalnie przebywających cudzoziemców (system ma służyć także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw).

- określenie warunków i procedur wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich.

Reklama

- zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (niezbędne m.in. do utrzymania zaufania publicznego do polityki migracyjnej i azylowej UE).

Projekt zakłada także m.in.:

- ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej organem wyższego stopnia w niektórych sprawach administracyjnych. Miałoby to też zastosowanie do spraw dotyczących zobowiązywania cudzoziemców do powrotu oraz wydalania obywateli UE z Polski;

- ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako odpowiedzialnego w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia;

- dokonanie zmian w funkcjonowaniu wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Zmiany mają dotyczyć np. okresów, na jakie można umieszczać dane cudzoziemców w wykazie;

- zrealizowanie zaleceń Komisji Europejskiej, aby zwiększyć skuteczność powrotów cudzoziemców;

- określenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, jako prowadzącego rejestr spraw, które dotyczą zobowiązań do powrotu oraz wydaleń obywateli UE i członków ich rodzin.