Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej tzw. obliga giełdowego, podała Kancelaria Prezydenta.

"Zasadniczym celem ustawy jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej tzw. 'obliga giełdowego', tj. obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na zinstytucjonalizowanym rynku, w tym wypadku na giełdzie towarowej, a także zaostrzenie odpowiedzialności administracyjnoprawnej oraz karnej za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne niedozwolonych praktyk polegających w szczególności na manipulacji rynkowej" - czytamy w komunikacie.

Ustawa przewiduje ponadto modyfikację systemu sankcji nakładanych na podmioty dokonujące manipulacji lub prób manipulacji na hurtowym rynku energii, albo wykorzystujące informacje wewnętrzne dotyczące produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.

Zmiany te polegają na:

- zwiększeniu wysokości kary pieniężnej za nieprzestrzeganie w szczególności wynikających z przepisów unijnych obowiązków przekazywania danych i informacji związanych z funkcjonowaniem hurtowego rynku energii; w aktualnie obowiązującym stanie prawnym kara pieniężna wynosi od 10 tys. zł do 1 mln zł, w następstwie nowelizacji będzie ona wynosiła od 100 tys. zł do 10 mln zł;

- zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za czyny polegające na:

a) dokonywaniu manipulacji na rynku,

b) wykorzystaniu informacji wewnętrznej poprzez nabywanie lub zbywanie, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, których ta informacja dotyczy,

c) ujawnianiu informacji wewnętrznej,

d) zalecaniu innej osobie w oparciu o informację wewnętrzną nabycia lub zbycia produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, do których odnosi się ta informacja, lub nakłanianiu innej osoby w oparciu o informację wewnętrzną do nabycia lub zbycia takich produktów,

e) ujawnianiu tajemnicy służbowej,

f) zaniechaniu realizacji obowiązku przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji lub próbie manipulacji na rynku, lub informacji o uzasadnionym podejrzeniu niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej.

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.