13 proc. młodszych dzieci i 15 proc. młodzieży jest uzależnionych od mediów społecznościowych. Co trzeci nastolatek spędza tam kilka godzin dziennie, a wielu z nich nawet 12 godzin – wynika z informacji rzecznika praw dziecka.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak przedstawił na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu informację o działalności w 2021 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Jak mówił Pawlak, punktem wyjścia do podejmowania inicjatyw związanych z tworzeniem nowych rozwiązań jest uzyskanie wiedzy o sytuacji dzieci. Zauważył, że w Polsce brakuje kompleksowych badań jakości życia dzieci i młodzieży, dlatego zlecił wykonanie badania: "Jakość życia dzieci i młodzieży w Polsce – edycja 2021".

"Wyniki ogólnopolskiej diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży pokazują m.in., że wbrew mitom z polską rodziną nie dzieje się nic bardzo złego. Dzieci czują, że rodzice ich kochają, wspierają i rozumieją. Ale chcą częściej przebywać z rodzicami. Brak czasu zaczyna im ciążyć w domowych relacjach. My jesteśmy zbyt zajęci zarabianiem, karierą i obowiązkami, a oni po prostu chcą być częściej z nami. Ponadto uczniowie lubią polską szkołę i nauczycieli, znacznie bardziej niż 20 lat temu. Wyniki badania wskazują, że z wiekiem chłopcy zaczynają bardziej lubić szkołę, a dziewczynki odwrotnie. Rekomendacje rady ekspertów przy rzeczniku wskazują na konieczność zachowania nauczania stacjonarnego i pilny rozwój zajęć pozalekcyjnych" – wynika z informacji RPD.

Połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie

Jak zauważył Pawlak, niestety co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. Gorsze samopoczucie mają starsze dziewczęta i młodzież z dużych miast, połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie.

Kolejnym obszarem badania był internet i media społecznościowe. Z badania wynika, że media społecznościowe stały się nowym nałogiem dzieci i młodzieży – 13 proc. młodszych dzieci i 15 proc. młodzieży jest uzależnionych od mediów społecznościowych. Co trzeci nastolatek spędza tam kilka godzin dziennie, a wielu z nich nawet 12 godzin.

Badanie pokazuje, że dzieci i młodzież często nie radzą sobie z próbami ograniczenia czasu poświęcanego na media społecznościowe. Czują się źle, gdy są poza siecią, a korzystanie z social mediów jest ich sposobem na poprawę samopoczucia. To objawy uzależnienia. RPD zwraca uwagę, że trzeba rozwijać alternatywne formy spędzania czasu, uczyć organizacji czasu wolnego i zachęcić do tworzenia zdrowych relacji w świecie realnym.

Brakuje regulacji dotyczących wykonywania zawodu psychologa

Omawiając zagadnienia wymagające zmian w przepisach prawa, które nie zostały dotąd wprowadzone lub są w trakcie prac legislacyjnych, RPD zwrócił uwagę na brak regulacji dotyczących wykonywania zawodu psychologa. Z jego informacji wynika, że od wejścia w życie ustawy z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nigdy nie zaczęła ona być stosowana.

"Sytuacja taka powstała na skutek wadliwych przepisów w niej zawartych oraz na skutek niewydania aktów wykonawczych do niej. Istniejąca sytuacja, a zwłaszcza brak samorządu psychologów, w rozumieniu ustawy, powoduje, że osoby, które chcą uzyskać prawo do wykonywania zawodu psychologa, nie mają takiej możliwości. Zgodnie bowiem z artykułami 7 i 8 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów prawo wykonywania zawodu powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, natomiast wpis na listę psychologów może uzyskać osoba, która m.in odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu. Mając to na uwadze, jedynie niewielka liczba psychologów nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa, a obecnie brak jest możliwości nabycia takich uprawnień" – wskazuje RPD.

Autorka: Agata Zbieg