We wtorek po godz. 11 rząd rozpoczął obrady. Zajmie się projektem nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, propozycją zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, a także projektem zmian w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Według porządku obrad, ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu rządu zajmą się projektem zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Chodzi o utrzymanie w 2023 r. wyższych dopłat do przewozów autobusowych na poziomie podniesionym w czasie pandemii, czyli 3 zł do tzw. wozokilometra.

Rada Ministrów rozpatrzy także projektem nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Zakłada ona uchylenie przepisu dotyczącego niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy oraz rozszerzenie zakresu kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Według streszczenia projektu, problem, jaki pojawił się w stosowaniu ustawy o emeryturach pomostowych był związany z realizacją w praktyce warunku ustawowego nabycia prawa do emerytury pomostowej, tj. niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy.

Jak zaznaczono wymóg prowadził do sytuacji, w których osoby rozwiązywały stosunek pracy i ubiegały się o emeryturę pomostową, po czym okazywało się, że nie spełniają wszystkich kryteriów do uzyskania świadczenia. W związku z tym emerytura pomostowa nie mogła im zostać przyznana, a jednocześnie pozostawały bez zatrudnienia. Jednym z rozwiązań ujętych w projekcie jest więc uchylenie przepisu art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych, dotyczącego niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy.

Druga zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) – w związku ze skargą pracownika złożoną w trybie art. 41 ust 6 ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość kontroli wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Rząd zajmie się też projektem wprowadzającym wymogi informacyjne dotyczące programu emisji listów zastawnych i nakładającym obowiązki sprawozdawcze na banki hipoteczne. Projekt nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy ws. emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz części unijnego pakietu regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych.

Projekt noweli wprowadza definicję listu zastawnego i uzupełnia zakres pojęć o definicje aktywów podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych, puli aktywów stanowiących zabezpieczenie oraz instrumentów pochodnych. (PAP)