Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 jest bezpośrednio związana z realizacją przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej. Ustala ona m.in. odpisy na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, a więc odmraża podstawy do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z 2021 r. o jeden rok.

Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. W ustawie zaproponowano też ustalenie w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Jak wyjaśniła we wtorkowej informacji Kancelaria Prezydenta RP, przepisy wprowadzają zmiany w: ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; ustawie z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego; ustawie z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; ustawie z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw; ustawie z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw; ustawie z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw; ustawie z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwie; ustawie z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Reklama

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. (PAP)