We wtorek posłowie rozpoczną prace od drugiego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Projekt zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Opracowując projekt resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc. Rząd przewiduje jednocześnie, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w przyszłym roku ok. 2,8 proc. PKB. Prognozowany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Sejm będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy dot. rolniczego handlu detalicznego, który podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną od podatku dochodowego. Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Reklama

Według informacji, która widniała na stronie Sejmu jeszcze w poniedziałek wieczorem, posłowie mieli też zająć się projektem nowelizacji Prawa oświatowego, który przewiduje wzmocnienie roli kuratorów oświaty. Celem projektu jest też zwiększenie nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. We wtorek, przed rozpoczęciem posiedzenia z harmonogramu zniknął punkt przewidujący rozpatrzenie tego projektu.

Posłowie zajmą się na obecnym posiedzeniu projektem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W myśl projektu warszawskie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL będzie prowadzone przez IPN.

Muzeum zostało utworzone na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2016 r. Muzeum nie posiadało osobowości prawnej i działało w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej. Do realizacji jego zadań zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, powołano w ramach struktury organizacyjnej Centralnego Zarządu Służby Więziennej Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 1 marca 2020 r. Minister Sprawiedliwości wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w państwową instytucję kultury oraz nadania statutu Muzeum.

Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt wprowadza do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W głosowaniu posłowie mają m.in. zdecydować, czy wysłuchają informacji wicepremiera, ministra aktywów państwowych ws. stanu negocjacji z Czechami dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni w Turowie. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa