Przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów – ma przewidywać nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jego założenia opisano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rozwiązania zawarte w opisie dokumentu są wstępnym zarysem, ostateczne unormowania mogą być inne.

W projekcie, jak zapowiedziano, znajdzie się m.in. modyfikacja obowiązujących regulacji dotyczących rozwiązania wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Projektodawcy wskazali, że przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu.

"Biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu – weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia" – wskazano.

Wyjaśniono, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu.

Projekt będzie także zawierał modyfikację przepisu określającego kolejność szczepień przeciwko COVID-19 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko tej chorobie mogła być podawana osobom urodzonym w 2016 r., które ukończyły 5 lat.

Z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu wynika, że planowane jest też m.in. dodanie Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego i Stolicy Apostolskiej do katalogu podmiotów, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują przepisy umożliwiające zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osób rozpoczynających podróż z terytorium tych państw.

Projekt ma zawierać dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

W rozporządzeniu rozszerzony ma być katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z usług hotelarskich, bez wliczania określonego limitu udostępnianych pokoi, o funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej.

W projekcie ma być też wprowadzony m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Zapowiedziano także ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50 proc. do 30 proc.), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl