Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o transporcie drogowym, która m.in. reguluje zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi o szkolenia i egzaminy odbywane po uzyskaniu prawa jazdy.

Biuro prasowe KPRP poinformowało w poniedziałek, że prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą w szczególności szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do wymagań określonych w dyrektywie 2006/126/WE.

Dodano, że celem ustawy jest "transpozycja do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy".

Ustawa wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, co ma zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i gwarantować właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o ich ukończeniu. Cyfryzacja ma też wyeliminować papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Dzięki nowelizacji część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i podmiotów szkolących.

Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy, co ma pozwolić na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego.

Ustawa wprowadza ponadto możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

W myśl ustawy testy kwalifikacyjne na kierowców zawodowych mają zostać przeniesione do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Przewidziano też obniżenie do 21 lat granicy wieku uprawniającej osoby, które uzyskały tzw. kwalifikację wstępną przyśpieszoną, do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E (dotychczas jest to granica 23 lat lub 21 lat, przy czym taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km).

Większa część przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wyjątkiem jest mi.in. przepis art. 33, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 września 2021 r. oraz przepis związany z przekazaniem operatorowi systemu przez wojewodę danych o ośrodkach szkolenia, który zacznie obowiązywać w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Natomiast przepisy związane m.in. z wprowadzeniem profilu kierowcy zawodowego, przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego wejdą w życie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zapisy regulujące międzynarodową wymianę informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy oraz wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

Z kolei przepis na podstawie, którego część teoretyczna egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów będzie się odbywać za pośrednictwem sytemu informatycznego, za pomocą, którego są przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy - wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Ponadto w ustawie wskazano, że "realizacja funkcjonalności cyfrowych dedykowanych dla centralnej ewidencji kierowców nastąpi po ogłoszeniu komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych dotyczących nabywania uprawnień przez kierowców zawodowych".

Również termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o lekarzach i psychologach oraz wydawanych przez nich orzeczeniach lekarskich i psychologicznych zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.