"Nowelizacja wprowadza w ustawie o cudzoziemcach nową regulację, zgodnie, z którą w przypadku przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu […] Kodeksu Granicznego Schengen, wbrew przepisom prawa, oraz niezwłocznego zatrzymania cudzoziemca, komendant placówki Straży Granicznej, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

W postanowieniu określa się nakaz opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Postanowienie określa również okres obowiązywania tego zakazu nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata.

Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen jest Komendant Główny Straży Granicznej.

Reklama

Ustawa przewiduje ponadto, iż dane cudzoziemca, wobec którego wydano postanowienie dotyczące zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen zamieszcza się w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz przekazuje do Systemu Informacyjnego Schengen, podano także.

Nowela zmienia także ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, wprowadzając odpowiedzialność karną za działanie polegające na zabieraniu, niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu, przesuwaniu lub czynieniu niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury znajdujących się w strefie nadgranicznej i przeznaczonych do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek.

Do postępowań - w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji - mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.