Jak zauważył CBOS, wrzesień nie przyniósł większych zmian w stosunku Polaków do rządu Mateusza Morawieckiego.

We wrześniu mianem zwolenników rządu określiło się 34 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z sondażem z sierpnia); za przeciwników rządu uważa się natomiast 38 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność wobec Rady Ministrów zadeklarowało 24 badanych (spadek o 1 pkt proc.); 4 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (spadek o 1 pkt proc.).

Badani poproszeni zostali również w sondażu o ocenę wyników działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dobrze ocenia je 39 proc. respondentów (tyle samo, co przed miesiącem); źle - 49 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). 12 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat (spadek o 4 pkt proc.).

Reklama

Jak wskazuje sondażownia, we wrześniu nie zmieniła się społeczna ocena polityki gospodarczej rządu, a także stosunek do osoby premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem 35 proc. badanych, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (tyle samo, co przed miesiącem), przeciwnego zdania jest 52 proc. respondentów (również bez zmian). 13 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (bez zmian).

Ankietowani pytani byli również w sondażu, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. Zadowolenie z tego faktu wyraziło 37 proc. respondentów (tyle samo, co przed miesiącem); niezadowolonych jest 47 proc. respondentów (również bez zmian); nie ma zdania na ten temat 16 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-15 września w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1218 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 62,4 proc. metodą CAPI, 25,0 proc. – CATI i 12,6 proc. – CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

Jak zaznaczyła sondażownia, we wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS przekazał również, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.