Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania tych instytucji u pracodawców - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Jak podało biuro prasowe, prezydent ustawę podpisał, w czwartek, 19 sierpnia br.

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych (KZP) reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania tych instytucji u pracodawców. W ustawie określono zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe.

Jak przekazano w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP, w ustawie m.in. uregulowano cel działania kas zapomogowo-pożyczkowych oraz zasady sprawowania kontroli nad tymi kasami; formy, w jakich pracodawca świadczy pomoc KZP; zasady tworzenia kas, ich status prawny oraz prawa i obowiązki ich członków; treść statutu kas, organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy; zasady gospodarki finansowej kas, w tym tworzenia funduszy składających się na KZP, zasady udzielania pożyczek i zapomóg ze środków kas, prowadzenia rachunków płatniczych KZP i postępowania z zadłużeniem tych jednostek, a także przetwarzania danych osobowych przez KZP; procedurę likwidacji kas oraz zasady prowadzenia rachunkowości KZP.

Według autorów przepisów obecnie zasadą jest, że kontrolę nad kasami sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. W sytuacji, gdy taka organizacja nie działa, kontrolę nad kasami sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Wprowadzono również przepisy, które rozstrzygają o losach kas zapomogowo-pożyczkowych w razie zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia lub podziału czy likwidacji). W takiej sytuacji walne zebranie członków będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kas do struktury organizacyjnej pracodawcy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.