Rząd planuje udzielenie dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wsparcie w formie postojowego i zwolnienia m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne miałoby przysługiwać za maj 2021 r.

Przyjęcie przez Radę Ministrów nowelizacji rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 planowane jest na III kw.

"Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów […] wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Pomimo stopniowego znoszenia w ostatnim okresie obostrzeń i restrykcji sanitarnych sytuacja podmiotów funkcjonujących w niektórych sektorach gospodarki wciąż jest trudna" - czytamy w wykazie.

Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nich działalności, podano także.

Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację niektórych form wsparcia przyznanego przedsiębiorcom już wcześniej.

Projekt zakłada, że wsparcie oferowane będzie w dwóch podstawowych formach:

1) jednego – dodatkowo przyznawanego – świadczenia postojowego,

2) zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Przedstawiciele branż wskazanych w projektowanym rozporządzeniu mogli wnioskować o pomoc, która będzie udzielana – w zależności od formy – po raz kolejny bądź na kolejny okres.

W projekcie utrzymano dotychczasowe rozwiązania dotyczące:

- tzw. okresu porównawczego – wykazując spadek przychodów możliwe będzie odniesienie się do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r., a także

- momentu weryfikacji warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 – ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodami, które zostaną wymienione w projekcie rozporządzenia, podkreślono.