Za głosowało 447 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wcześniej podczas posiedzenia sejmowej komisji posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, że w ramach tej noweli wprowadzone zostaną także poprawki m.in. do ustawy o drogach publicznych i ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszy Drogowym.

Reklama

Nowela wprowadza ponadto przepisy mówiące o tym, że kierowcy przewożący np. mleko, beton czy żywe zwierzęta nie musieli się zatrzymywać w trasie w przypadku uszkodzenia urządzenia do geolokalizacji czy przesyłu danych.

Nowe rozwiązania mają także na celu ułatwienie prowadzenia działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Reklama

Wśród najważniejszych rozwiązań wnioskodawcy wskazywali jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Nowe przepisy mają ponadto zapewnić większą ochronę inwestorów oraz ułatwiony dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

Zapisano ustanowienie centralnej bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy rozszerzają zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

Wprowadzono także jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE. W nowych przepisach znalazła się też zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowują ją do unijnych przepisów o finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu).