Sejm, który zbiera się w środę na trzydniowe posiedzenie, zajmie się wnioskiem KO o wotum nieufności wobec szefa MEiN Przemysława Czarnka. W porządku obrad jest też prezydencki projekt ustawy ws. odbudowy Pałacu Saskiego. Posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności NBP w 2020 r.

Nie wykluczone, że Sejm zajmie się też projektem ustawy medialnej autorstwa posłów PiS. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska pytana we wtorek przez dziennikarzy, czy na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany poselski projekt tzw. ustawy medialnej odparła: "Na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy".

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, do którego dotarła PAP, posłowie zajmą się wnioskiem o odwołanie Czarnka w środę wieczorem, od razu po debacie odbędzie się głosowanie.

Wniosek o odwołanie szefa MEiN złożyli w czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej. "Minister Czarnek musi odejść, jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji. Jego wypowiedzi o młodzieży, o części polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go nawet jako parlamentarzystę, nie mówiąc o tym, że go w pełni dyskwalifikują jako osobę, która ma odpowiadać za przyszłość polskich dzieci" - mówiła wówczas wiceszefowa klubu KO Barbara Nowacka.

Posłowie mają też rozpatrzyć prezydencki projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W zamierzeniu Pałac Saski ma stać się przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Zrekonstruowane kamienice przy ulicy Królewskiej są rozważane jako przyszła siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Brühla - jako siedziba Senatu.

W Sejmie odbędzie się debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2020 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały dotyczącym absolutorium dla rządu, a także nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 r.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, który ma m.in. umożliwić uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie wyrazów "akademia praktyczna".

Posłowie zajmą się senackim projektem noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który przesądza, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa. Zmiany dostosowują prawo do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjny z kwietnia 2020 r.

Posłowie będą pracować nad kilkoma rządowymi projektami dostosowującymi polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego; projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, który wprowadza regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo.

W harmonogramie obrad są także drugie czytania projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, projektu noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Posłowie mają też pracować nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Został on przygotowany przez resort klimatu i środowiska. Na stronie KPRM przekazano, że "rząd chce wprowadzić czasową możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących – na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej". Jak zaznaczono, chodzi o rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu.

Sejm ma również zapoznać się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, a także z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Posłowie mają też wysłuchać informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 r.