Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 planowane jest na I kw.

"Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz przewiduje przedłużenie obowiązujących na podstawie ww. rozporządzenia form wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku do których zostały przedłużone ograniczenia" - czytamy w wykazie.

Rozporządzenie określa zakres podmiotowy przedsiębiorstw objętych wsparciem oraz planowane świadczenia dla wybranych podmiotów gospodarczych z określonych branż.

Reklama

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia.

Reklama

Dla wyszczególnionych działalności według kodów PKD przewidziano następujące formy wsparcia:

- wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników - gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku;

- wypłata świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego - przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje będą finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, - jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.