Zapisana w ustawie covidowej abolicja czynszowa nadmiernie ingeruje w relacje między handlowcami a właścicielami obiektów handlowych - uważa Polska Rada Centrów Handlowych. Apeluje o pilne usunięcie artykułu mówiącego o zwolnieniu najemców z czynszów w zamian za wydłużenie umowy najmu.

Chodzi o artykuł 15ze ustawy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu COVID-19 z marca 2020 r. przewidujący, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w centrach handlowych wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, a najemca powinien złożyć wynajmującemu ofertę przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. W ub. tygodniu Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług ocenił, że zapis faworyzuje właścicieli centrów handlowych kosztem handlowców. Zdaniem ZPPHiU, centra wymuszają wielomiesięczne przedłużenia umów najmu.

W ogłoszonym w środę stanowisku Polska Rada Centrów Handlowych podkreśliła, że artykuł 15ze szkodzi obu stronom umów najmu – zarówno najemcom, jak i wynajmującym. "Branża centrów handlowych jest jedynym sektorem, w którym rząd w czasie trwania pandemii wprowadził odgórne regulacje i na mocy ustawy zaingerował w umowy zawarte między dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi – najemcami i wynajmującymi" - stwierdziła PRCH.

Zaapelowała o jak najszybsze uchylenie artykułu, który jej zdaniem jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, a koszty jego obowiązywania ponosi wyłącznie wynajmujący. W ocenie Rady, artykuł wprowadza też nierówność w traktowaniu podmiotów – te same sklepy w centrach handlowych są traktowane inaczej, niż te działające w mniejszych obiektach lub przy ulicach handlowych.

W stanowisku stwierdzono, że abolicja czynszowa pozbawiła wynajmujących wszelkich wpływów z tytułu najmu – należnego czynszu i opłat eksploatacyjnych i przerzuciła koszty finansowania 15 tygodni lockdownu wyłącznie na wynajmujących. "Łączne straty właścicieli centrów handlowych, włączając ostatni lockdown, to 5 mld zł, czyli ok. 45 proc. ich rocznych przychodów. Sama abolicja czynszowa wynikająca z art. 15ze kosztowała wynajmujących ponad 3 mld zł. Dodatkowo w odpowiedzi na trudną sytuację najemców wynajmujący dobrowolnie przyznali im od maja do grudnia 2020 roku czasowe rabaty czynszowe o łącznej wartości 2 mld zł" - podano.

Jednocześnie zauważono, że najemcy mogą korzystać ze wsparcia rządowego i PFR (postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje), tymczasem właściciele centrów i galerii handlowych nie. Ponadto w dalszym ciągu są zobowiązani do ponoszenia kosztów funkcjonowania obiektów (eksploatacja, ochrona, podatki, media) oraz regulowania zobowiązań kredytowych i finansowych - zaznaczono.

PRCH zwróciła uwagę, że pandemia w różnym stopniu uderzyła w graczy na rynku, dlatego utrzymywanie rozwiązań ingerujących ustawowo w umowy pomiędzy podmiotami i oferujących jednakowe warunki wsparcia jest nieuzasadnione i nieadekwatne do potrzeb i sytuacji poszczególnych firm.

PRCH zrzesza ponad 200 największych firm działających w branży nieruchomości handlowych.