Przed rozpoczęciem obrad marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformował, że uwzględniła wniosek klubu KO o informację rządu ws. zagrożenia powodzią; informacja będzie przedstawiona w czwartek wieczorem. Dodała, że informacja bieżąca na wniosek Koalicji Polskiej będzie dotyczyła krajowego planu odbudowy.

Sejm rozpocznie prace od debaty nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada przedłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich ponad 20 lat oraz uzupełnienie trybu wyłaniania kandydatów na prezesów izb Sądu Najwyższego.

Inna zmiana "ma na celu zagwarantowanie możliwości wyboru prezesa SN". Zgodnie z obecnym zapisem ustawy prezes SN kierujący pracą danej izby tego sądu jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów tej izby.

Podobny projekt zmiany ustawy o SN, tyle że węższym zakresie, przygotował Senat. Również ten projekt zakłada wydłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej przez RPO i Prokuratora Generalnego od wyroków zapadłych po 1997 r. Drugie czytania obu projektów - prezydenckiego i senackiego - wstępnie zaplanowano na czwartek.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), w tym m.in. deskorolek elektrycznych.

Sejm rozpatrzy też projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt autorstwa grupy posłów PiS zakłada podwyższenie progów dochodowych, od których możliwe jest udzielanie pomocy pieniężnej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Według uzasadnienia, chodzi o umożliwienie udzielenia pomocy szerszej grupie osób uprawnionych. Zwiększeniu ulegną również stawki możliwej do udzielenia przez szefa UdSKiOR pomocy. Zmiany pozwolą szefowi tego Urzędu udzielić pomocy pieniężnej dwa razy w roku (obecnie raz na 12 miesięcy).

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt noweli o podatku akcyzowym, którego celem jest uszczelnienie rynku obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym. Resort finansów informował, że wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. elektronizacja - od przyszłego roku przedsiębiorcy będą składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co ma umożliwić automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

W porządku obrad jest rządowy projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednią nowela została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

Projekt wprowadza także nowy dział administracji – centrum administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej.

Posłowie rozpoczną także prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają umożliwić prowadzenia sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne, na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie.

W czwartek wieczorem odbędą się głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy w sprawie czternastej emerytury. Senat proponuje zniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia tak, by świadczenie w pełnej wysokości mogli pobierać wszyscy emeryci i renciści. Druga poprawka zakłada inne źródło finansowania czternastek (zamiast Funduszu Solidarnościowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych).

Zgodnie z ustawą pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.

Posłowie będą też głosować nad poprawką Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Senacka poprawka doprecyzowuje przepis dotyczący zakazu korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W przepisie przewidziano, że zakaz dotyczy nie tylko sytuacji przechodzenia przez przejście, ale również wchodzenia.

Sejm ma zająć się też wnioskiem Senatu o odrzucenie ustawy o służbie zagranicznej. Ustawa zakłada oprócz utworzenia odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Najwyższym stopniem będzie minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ustawa przewiduje też zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Instytutowi Pamięci Narodowej. W myśl przyjętych poprawek dyplomata może być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta; sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów-specjalnych.