Nie rozumiemy podstaw podjęcia takiej decyzji przez prezydenta; regulacja jest czysto techniczna, ale takie jest prawo prezydenta - powiedział PAP szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski odnosząc się do zawetowania nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

"Nie rozumiemy podstaw podjęcia takiej decyzji przez prezydenta. Regulacja jest czysto techniczna. Ale takie jest prawo pana prezydenta. Jeżeli chodzi o dalsze decyzje - będziemy je konsultować wewnątrz ugrupowania" - powiedział PAP Sobolewski.

W piątek prezydencka kancelaria poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach, która przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Z informacji zamieszczonej na stronie prezydenckiej kancelarii wynika, że w sytuacji, gdy nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia, a jej projekt trafił do Sejmu 17 listopada, Senat ma 30 dni na wyrażenie stanowiska, zaś prezydent 21 dni na decyzję, prezydent nie mógł tu skorzystać z przysługującego mu konstytucyjnie terminu.

"Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis" - głosi informacja prezydenckiej kancelarii.

Jak zaznaczono, przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że prezydent "nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis".

Ponadto - jak zaznaczono w informacji prezydenckiej kancelarii - "biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo".

"Odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. W czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Z tych względów, ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony" - poinformowano.

Kolejną budzącą wątpliwości zmianą - podała KPRP - "szczególnie, co do czasu wprowadzenia" jest dokonywana w tej nowelizacji zmiana w ustawie o służbie cywilnej, która "przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej", a "jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu".

W informacji prezydenckiej kancelarii zaznaczono, że "podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych".

Zgodnie z konstytucją jeśli prezydent zawetuje ustawę, trafia ona ponownie do Sejmu. Sejm może odrzucić prezydenckie weto ponownie uchwalając ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby. W takiej sytuacji prezydent w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.