"Celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie możliwości stosowania reguł określonych w ustawie do zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020 r., co ma usprawnić działania zmierzające do przezwyciężenia konsekwencji gospodarczych i społecznych spowodowanych stanem pandemii" – czytamy w komunikacie.

Nowelizacja wprowadza w ustawie z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. zmiany dotyczące:

  • rozszerzenia możliwości stosowania reguł określonych w ustawie do zakończenia perspektywy finansowej 2014 – 2020 r., tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
  • rezygnacji z możliwości umocowania przez komitet monitorujący instytucji systemu wdrażania ustawy do wprowadzania zmian w projekcie skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektu;
  • doprecyzowania, że przekazywanie przez instytucję zarządzającą do ministra właściwego do spraw finansów publicznych sprawozdań dotyczyć ma kwot pomniejszonych o wydatki ujęte w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność przekazywanych do Komisji Europejskiej oraz wprowadzenie obowiązku przesyłania sprawozdań kwartalnie, a nie co miesiąc;
  • uchylenia przepisu umożliwiającego wydłużanie terminów składania wniosków o płatność czy zakończenie realizacji projektów w drodze zmian umów o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu, jednocześnie utrzymując w mocy dotychczas wydłużone terminy;
  • rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy o realizację i rozliczanie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;
  • wydłużenia do dnia 31 grudnia 2023 r. stosowania przepisów mających bezpośredni związek z wdrażaniem programów operacyjnych i projektów.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dotyczące:

  • wskazania, że ustawy nie stosuje się do środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej;
  • rozszerzenia kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o podejmowanie inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania i negocjowanie planów rozwojowych;
  • przyznania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kompetencji do opracowania, zmiany i zarzadzania programem służącym realizacji umowy partnerstwa realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej;
  • wprowadzenia regulacji dotyczących planu rozwojowego, przez który rozumie się dokument określający reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej mające na celu łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmocnienie zrównoważonego rozwoju kraju.

W uchwalonej ustawie wprowadzono przepis przejściowy, wskazujący, że wydłużenie terminów składania wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów, dokonane na ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., pozostają w mocy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.