Odstąpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierowniczych stanowiskach w Agencji Mienia Wojskowego zakłada projekt, który we wtorek przyjął rząd. Zgodnie z nim szef MON w rozporządzeniu będzie określał organizację wewnętrzną AMW, w tym stanowiska kierownicze.

Jak podało CIR, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Przewidziano w nim regulacje, które - jak przekonują autorzy projektu - uproszczą i odformalizują proces obsadzania funkcji prezesa Agencji Mienia Wojskowego, jego zastępców oraz stanowisk dyrektorów oddziałów regionalnych AMW i ich zastępców, a także stanowisk kierowniczych w biurze prezesa Agencji.

Przyjęto, że szef MON będzie nadawał Agencji Mienia Wojskowego w rozporządzeniu statut, w którym zostanie w określona jej organizacja wewnętrzna, w tym stanowiska kierownicze w biurze prezesa AMW oraz wykaz oddziałów regionalnych Agencji, ze względu na potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania przez nią zadań. Oznacza to, że minister nie będzie już określał szczegółowych zadań i uprawnień prezesa Agencji i dyrektorów oddziałów regionalnych, a także trybu udzielania pełnomocnictw, systemu audytu i kontroli wewnętrznej.

CIR podało w komunikacie, że prezesa AMW będzie powoływał premier na wniosek szefa MON. Wskazuje to, że zapis ten został zmieniony na posiedzeniu rządu, bowiem w projekcie ustawy - opublikowanym w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji - było zapisane, że prezesa Agencji powołuje i odwołuje minister obrony.

Zgodnie z projektem zastępców prezesa AMW będzie powoływał i odwoływał szef MON. Z kolei prezes Agencji będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji i ich zastępców. Prezes Agencji będzie mógł też powoływać i odwoływać osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa Agencji.

Nowe przepisy wzmacniają także pozycję Rady Nadzorczej AMW - będzie miała ona prawo do udzielania absolutorium prezesowi Agencji, co obecnie jest kompetencją szefa MON. W sytuacji nieudzielania absolutorium przez Radę Nadzorczą minister będzie mógł odwołać prezesa Agencji. Rozwiązanie to usprawni to podejmowanie decyzji w sprawach personalnych dotyczących kierownictwa Agencji - przekonują autorzy projektu.

Zgodnie z nowymi regulacjami prezes Agencji i jego zastępcy, dyrektorzy oddziałów regionalnych i ich zastępcy, a także inne osoby powołane na stanowiska kierownicze w biurze prezesa AMW będą zatrudniani na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Szef MON będzie określał wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla prezesa i jego zastępców oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej członków.

W ramach działań usprawniających działanie Agencji Mienia Wojskowego, w projekcie określono zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Zmiana wynika z poszerzenia uprawnień Agencji, która na podstawie decyzji ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych będzie mogła nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania (mogą być użyte do celów wojskowych i cywilnych).

Nowe przepisy zapewnią też ministrowi obrony narodowej możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych.

W nowych regulacjach doprecyzowano także procedury umarzania należności wobec Agencji. W razie śmierci dłużnika Agencji, którego jedynym ustalonym składnikiem majątku była np. emerytura, będzie możliwość umorzenia należności i nikt takiego długu nie będzie dziedziczyć.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Agencja Mienia Wojskowego powstała w 2015 r. z połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego. Zajmuje się zbywaniem majątku ruchomego i nieruchomości zbędnych wojsku, zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy, a także sprzedażą towarów i usług o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, także za granicą.

Od 11 grudnia 2015 r. p.o. prezesem Agencji jest Mateusz Mroz, mianowany dzień wcześniej na wiceprezesa AMW.