Premier podpisała w ubiegłą środę zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA od północy 20 lipca do godz. 23.59 1 sierpnia oraz stopnia alarmowego BRAVO, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń.

Rzecznik rządu w oświadczeniu przesłanym we wtorek PAP odniósł się do doniesień części mediów, że w Monitorze Polskim nie opublikowano zarządzeń wprowadzających stopnie alarmowe, wobec czego miałyby one formalnie nie obowiązywać.

Bochenek podkreślił, że zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych jest podejmowane po raz trzeci, pierwsze zostało podjęte w czerwcu 2012 r., kolejne dwa w lipcu 2016 r.

"Zarówno poprzednio, jak i obecnie, żadne z nich nigdy nie było publikowane i wchodziły w życie z dniem podpisania" - zaznaczył rzecznik rządu.

"Zadania oraz procedury konieczne do wprowadzenia, w związku z ogłoszeniem stopnia alarmowego, nie dotyczą praw i wolności obywateli, ale zadań i obowiązków organów administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych ww. sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonujących zadania określone dla wprowadzonego stopnia. Zatem odpowiednie służby mają określone zadania i są wyposażone w odpowiednie instrumenty i procedury określone zarówno w ustawie jak i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych" - dodał Bochenek.

Stopień ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego organy administracji publicznej są zobligowane do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludności. Muszą na bieżąco przekazywać informacje odpowiednim służbom w przypadku znalezienia podejrzanych pakunków, samochodów, czy o podejrzanie zachowujących się osobach.

Organy administracji są też zobligowane, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych i dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Według ustawy o działaniach antyterrorystycznych w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.

Najwyższy czwarty stopień, DELTA, może być wprowadzany, gdy dojdzie do zdarzenia terrorystycznego lub informacje będą wskazywać na zaawansowaną fazę przygotowań do takiego zdarzenia w Polsce albo wobec Polaków lub naszych instytucji za granicą.

Stopień alarmowy wprowadza premier lub - w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister spraw wewnętrznych, informując premiera.

Przy trzecim lub czwartym stopniu zagrożenia (CHARLIE lub DELTA) szef MSWiA może sam albo na wniosek szefa ABW lub szefa policji "zarządzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym, jeżeli jest to konieczne dla ochrony życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa publicznego".

Trzeci i czwarty stopień można wprowadzić w przypadku zdarzeń terrorystycznych godzących w bezpieczeństwo Polski lub innego państwa, ale stwarzającego zagrożenie dla nas oraz w przypadku zdarzenia terrorystycznego godzącego w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przy trzecim i czwartym stopniu można skorzystać też z pomocy wojska do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Decyzję o użyciu sił zbrojnych ma podejmować szef MON na wniosek szefa MSWiA, a prezydent może je uchylić lub zmienić. (PAP)