Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Polacy po raz piąty w historii będą wybierać swoich przedstawicieli w Brukseli i Strasburgu. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21. W niektórych przypadkach Kodeks wyborczy przewiduje możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika

Kto może głosować przez pełnomocnika?

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

– całkowitej niezdolności do pracy

– niezdolności do samodzielnej egzystencji

– całkowitej niezdolności do pracy

– o zaliczeniu do I grupy inwalidów

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Dodatkowo, za pomocą pełnomocnika mogą głosować również wyborcy o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Co ważne, opcja głosowania przez pełnomocnika przysługuje też wszystkim wyborcom, którzy najpóźniej w dniu wyborów mają ukończone 60 lat.Kto może pełnić rolę pełnomocnika, a kto nie?

Głosować przez pełnomocnika można tylko na terenie kraju, a pełnomocnikiem może być tylko osoba, która posiada prawo wybierania. Nie może nim być natomiast:

– osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania

– mąż zaufania

– obserwator społeczny

– osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby. Ewentualnie od dwóch, jeśli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak złożyć wniosek i do kiedy?

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dziewiątym dniu przed dniem wyborów, czyli do 31 maja. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i można go znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Można to zrobić osobiście w urzędzie miasta/gminy (tam, gdzie wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców) lub za pomocą usługi na gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i można go znaleźć na stronie PKW)

– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności tylko w przypadku, gdy wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat