Rzecznik praw obywatelskich alarmuje, że przyjęcie budżetu RPO w zaproponowanym przez Sejm kształcie nie będzie zapewniać niezbędnej niezależności finansowej. W ocenie biura RPO może to grozić Polsce obniżeniem ratingu jako kraju respektującego prawa obywatelskie.

Jak pisze RPO w komunikacie - ograniczenie niezależności finansowej Rzecznika będzie prowadzić do naruszenia zobowiązań międzynarodowych Polski i w ten sposób naruszać wyznaczone standardy międzynarodowe. "Zgodnie z protokołem Konwencji dotyczącej zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Państwa - Strony podejmują się udostępnić niezbędne środki dla działania krajowych mechanizmów prewencji. Należy podkreślić, że nie mogą to być jakiekolwiek środki, lecz niezbędne dla regularnego sprawdzania miejsc pozbawienia wolności" - pisze rzecznik.

Rzecznik zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami ratyfikowanego przez Polskę protokołu, RPO - wykonując krajowy mechanizm prewencji - ma dokonywać regularnego sprawdzenia sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań. Ograniczenie możliwości budżetowych oznacza automatycznie ograniczenie intensywności wizytacji. Biuro RPO podkreśla, że już dotychczasowe środki były niewystarczające do efektywnego prowadzenie kontroli w miejscach odosobnienia .

Według wniesionych poprawek budżet RPO miałby być zmniejszony łącznie o 10 milionów złotych. Nad ostatecznym kształtem budżetu posłowie mają głosować wieczorem.