Wytyczne ministra finansów w rozporządzeniu z 18 grudnia 2015 r. dotyczą m.in.: / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Od tego roku jednostki nieprowadzące działalności, określane jako jednostki mikro non profit, nie muszą już prowadzić pełnej rachunkowości. W zamian mogą zastosować, zbliżoną do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, która będzie służyła przede wszystkim wywiązaniu się z obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1333). Dodając do niej art. 2 ust. 5, ustawodawca uzupełnił jednocześnie o art. 10a ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.; dalej: u.d.p.p.w.), a minister finansów 18 grudnia 2015 r. wydał rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 2178; dalej: rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2015 r.).
Według informacji Ministerstwa Finansów z uproszczenia może skorzystać aż 69 631 organizacji non profit. Czy tak będzie, pokażą najbliższe dni. Teraz bowiem mamy czas ostatecznego wyboru. Organizacje pozarządowe, które chcą zrezygnować z pełnej księgowości i spełniają ustawowe warunki, muszą poinformować o tym urząd skarbowy, a termin na to mija już w poniedziałek. Warto się zdecydować na zmiany, bo znaczna liczba organizacji pozarządowych to organizacje bardzo małe, generujące niewielkie przychody, które w głównej mierze realizują cele statutowe, korzystając ze społecznej pracy swoich członków. Tymczasem pełna księgowość to kosztowny obowiązek. Ale czy organizacja, która z niej nie zrezygnuje, nadal będzie w pełni skazana na dotychczasowe wysokie koszty? Niekoniecznie. Otóż jeśli organizacja non profit pozostanie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, to zawsze będzie mogła jeszcze skorzystać z tzw. uproszczeń dla jednostek mikro. Szczegółowo pisaliśmy o nich tydzień temu. ©?