Komisja finansów opiniowała w środę przez prawie sześć godzin poprawki posłów zgłoszone we wtorek podczas drugiego czytania projektu budżetu na przyszły rok. Poparcie wyraziła tylko dla poprawek przygotowanych przez PiS.

Komisja pozytywnie oceniła m.in. poprawkę zmniejszającą o 738 tys. zł wydatki Kancelarii Senatu oraz o 7 mln zł wydatki na oświatę i wychowanie (z tego na szkolnictwo polskie za granicą o kwotę 5 mln zł i 2 mln zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli). Pieniądze te mają być przeznaczone na zwiększenie wydatków na wydatki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co w głównej mierze ma być związane z zapewnieniem w 2021 r. realizacji przez KPRM zadań związanych z pomocą środowiskom Polonii i Polaków za granicą.

Inna poprawka PiS zakłada zmniejszenie o 8 mln zł wydatków w części budżetowej na partie polityczne i komitety wyborcze z przeznaczeniem ich na część dotyczącą Najwyższej Izby Kontroli - na budowę zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych.

Reklama

Poza tym komisja opowiedziała się za zmniejszeniem rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa o 26 mln zł i przeznaczeniem tej kwoty na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione i łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Kolejna propozycja PiS, która otrzymała pozytywną rekomendację komisji, zmniejsza o 3 mln zł wydatki związane z dotacjami i subwencjami na rolnictwo z przeznaczeniem ich na Główny Inspektorat Weterynarii - na opracowanie studium wykonalności projektu i prace związane z systemem informatycznym Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM.

Reklama

Komisja poparła też poprawkę, która zmniejsza o 40 mln zł rezerwę celową na dofinansowanie realizacji niektórych zadań, w tym na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych. Zmiana przewiduje zwiększenie wydatków w związku z uchwałą rządu w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

Zgodnie z kolejnym wnioskiem nastąpić miałoby przesunięcie 24,2 mln z rezerwy związanej z ochroną zdrowia na wydatki na "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie".

Komisja zaakceptowała też zmianę zaproponowaną w zestawieniu programów wieloletnich w układzie zadaniowym, dostosowując zawarte tam zapisy do uchwały z rządu z listopada br. dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, która wydłuża termin realizacji programu do 2023 r. W poprawce napisano, że w tabeli zmieniono całkowitą wartość programu na kwotę 1 mld 984 mln 52 tys. zł.

Komisja, mimo zastrzeżeń sejmowych legislatorów, pozytywnie oceniła poprawkę do części tekstowej budżetu, która dotyczy przepisu upoważniającego ministra finansów do przekazania jednostkom telewizji publicznej i publicznego radia nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na kwotę 1,95 mld zł. Miałoby to zrekompensować nadawcom utracone wpływy abonamentowe; pieniądze miałyby być przeznaczone na realizację przez TV i radio misji publicznej. Zgodnie z poprawką PiS przekazanie papierów przez ministra finansów miałoby nastąpić na wniosek KRRiTV, a nie na polecenie premiera, na wniosek ministra kultury. "Poprawka została opracowana w sposób wadliwy" - tłumaczyli legislatorzy.

Negatywną opinię komisji otrzymały pozostałe poprawki, w tym zgłoszony przez KO wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Zdecydowana większość poprawek, nad którymi pracowała w środę komisja została zgłoszona przez klub KP. Jak tłumaczył Krzysztof Paszyk, dotyczyły one m.in. wykreślenia zapisów o wsparciu finansowym dla telewizji. "Te pieniądze (...) mogą z powodzeniem służyć bardziej istotnym wyzwaniom, jak na przykład poprawie ochrony zdrowia (...)" tłumaczył Paszyk.

Wyjaśnił, że jego klub proponował też wpisanie do budżetu środków na 13-te emerytury, na stabilne świadczenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Poprawki KP dotyczyły też zwiększenia subwencji oświatowej, wyższych wydatków na program antysmogowy i walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Poseł przyznał, że złożono także wiele poprawek tzw. regionalnych dotyczących nie tylko infrastruktury, ale wszystkich potrzeb lokalnych społeczności.

Kilkanaście poprawek zgłosili posłowie KO. Mówili o propozycji przekazania prawie 2 mld zł na ochronię zdrowia, leczenie chorób nowotworowych i naczyniowo-sercowych, zamiast na propagandę.

Zofia Czernow tłumaczyła, że poprawki KO dotyczą też przekazania dodatkowych pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia, na psychiatrię dla dorosłych, ratownictwo medyczne oraz Sanepid a także na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli i na sprzęt do nauczania zdalnego.

"Koalicja Obywatelska jest za przywróceniem finansowania in vitro. (...) Proponujemy znaczne zwiększenie środków na zwalczanie przemocy w rodzinie" - powiedziała.

Z porządku obrad Sejmu wynika, że głosowanie budżetu zostanie przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na czwartek i piątek.

Projekt budżetu na 2021 r., nad którym pracuje Sejm przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.

W projekcie zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP.