Osoby niepełnosprawne i starsze mogą w jesiennych wyborach skorzystać z nowych udogodnień - głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika. Wcześniej muszą jednak dopełnić odpowiednich formalności.

Nieco ponad tydzień został wyborcom niepełnosprawnym, aby poinformować właściwy urząd miasta lub gminy o zamiarze głosowania korespondencyjnego.

Wyborca nie musi tego robić osobiście. Zgłoszenie (do wójta, burmistrza, prezydenta miasta) może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, wskazanie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone dzień 9 października 2011r.), adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a.

Druki wniosków, na których można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, można dostać w urzędach miasta lub gmin; są też na stronach internetowych urzędów.

W odpowiedzi na zgłoszenie do 3 października pracownik urzędu gminy lub listonosz dostarczy wyborcy pakiet zawierający: kopertę zwrotną, karty do głosowania, kopertę na karty do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego (i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a), oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Po zakreśleniu wybranych kandydatów na kartach trzeba będzie włożyć te karty do koperty i przesłać na adres komisji obwodowej, do której wyborca jest zapisany. Możliwe jest też przekazanie przesyłki listonoszowi, bez konieczności wizyty na poczcie. Przesyłka jest bezpłatna.

Wyborca nie powinien zwlekać z odesłaniem przesyłki, bo musi ona dotrzeć do komisji przed zakończeniem głosowania. Kodeks wyborczy, aby ułatwić niepełnosprawnemu głosowanie, pozwala aby cała procedura odbyła się przed wyznaczonym dniem wyborów.

Jeszcze tylko dwa tygodnie zostały osobom niewidomym i niedowidzącym, które chcą głosować w lokalu wyborczym, na zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładki do karty do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Formalności nie są trudne - wystarczy do poniedziałku 26 września: telefonicznie, mailowo, faksem lub osobiście - zgłosić taki zamiar w swojej gminie lub dzielnicy. Na podstawie zgłoszenia w dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wyda nakładkę wyborcy niepełnosprawnemu. Po zagłosowaniu wyborca musi zwrócić nakładkę komisji.

Głosowanie przez pełnomocnika

Ponad dwa tygodnie mają jeszcze wyborcy niepełnosprawni - a także ci, którzy skończyli 75 lat - na złożenie wniosku o głosowanie przez pełnomocnika. Osoby chcące skorzystać z tego rozwiązania (nie mogą już wtedy głosować korespondencyjnie) muszą najpóźniej do czwartku 29 września złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy czy dzielnicy (również nie muszą tego robić osobiście).

Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik umawia się z wyborcą na sporządzenie aktu pełnomocnictwa w miejscu, wyznaczonym przez wyborcę. Podczas spotkania zostaje sporządzony specjalny akt. Istotne jest to, że nie będzie ważne pełnomocnictwo sporządzone w inny sposób.

Równie ważne jest, że pełnomocnik udający się w dniu wyborów na głosowanie musi wziąć ze sobą akt pełnomocnictwa. Bez niego nie będzie mógł oddać głosu.

Z instytucji pełnomocnika - jak również z nakładek w języku Braille'a - mogą skorzystać jedynie osoby głosujące w kraju; nie będzie to możliwe w głosowaniu przeprowadzanym za granicą.