Po istotnym pogorszeniu nastrojów społecznych w marcu, kwiecień przyniósł poprawę części wskaźników, jednak mimo to w większości przypadków obecne oceny i prognozy są gorsze niż w lutym lub co najwyżej porównywalne z nimi - napisano w komunikacie z badania. CBOS podkreśla też, że choć wskaźniki odrobinę się poprawiły (grupa niezadowolonych z sytuacji w kraju zmniejszyła się o 2 pkt proc., ale tak samo zmieniła się grupa zadowolonych), to odsetek negatywnych ocen ogólnej sytuacji w kraju nadal należy do najwyższych od ponad dwóch lat.

Nieco gorsze niż w marcu są oceny sytuacji politycznej w kraju. Dobrze oceniło ją 8 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z marcem). Niezadowolenie wyraziła ponad połowa ankietowanych (53 proc., wzrost o 3 pkt proc.). Zdania nie miała jedna trzecia uczestników sondażu (34 proc., spadek o 1 pkt proc.).

Opinie o sytuacji gospodarczej kraju należą do najgorszych od blisko dwóch lat, mimo że odsetek respondentów, którzy mają krytyczne zdanie, zmniejszył się o 4 pkt proc. do poziomu 44 proc. Stan polskiej gospodarki chwalił co szósty badany (16 proc., spadek o 1 proc. w porównaniu z marcem). Zdania nie miało 37 proc. pytanych (wzrost o 5 pkt proc.).

Jak pisze CBOS, ocena sytuacji w zakładach pracy, w których zatrudnieni są respondenci, od trzech miesięcy jest dość stabilna i raczej pozytywna. W kwietniu zadowolenie wyraziła połowa pracujących (51 proc., wzrost o 2 pkt proc.), przeciwnego zdania była niespełna jedna piąta (18 proc.) badanych (bez zmian). Prawie jedna trzecia respondentów (29 proc., spadek o 4 pkt proc. w ciągu miesiąca) uważa, że sytuacja w ich pracy jest ani dobra, ani zła.

Oceny jakości życia respondentów oraz sytuacji materialnej ich gospodarstw, które w marcu uległy dość istotnemu pogorszeniu, w kwietniu powróciły do poziomu z lutego. 41 proc. uczestników badania zadeklarowało, że żyje im się dobrze (to o 5 pkt proc. więcej niż w marcu). Nie zmienił się odsetek tych, którzy czują, że żyje im się źle; jest ich 13 proc. Jako ani dobrą, ani złą swoją sytuację ocenia nieco poniżej połowy respondentów (46 proc., spadek o 5 pkt proc.).

Warunki materialne swojego gospodarstwa domowego dobrze ocenia 40 proc. respondentów (to 7 pkt proc. więcej niż w marcu). Przeciwnego zdania jest co siódmy ankietowany (bez zmian). Odsetek osób, które nie mają zdania, w ciągu miesiąca spadł o 6 pkt proc. do poziomu 47 proc.

Jeśli chodzi o przewidywania na najbliższy rok, to - jak napisano w komunikacie z badania - we wszystkich wymiarach są one nieco mniej pesymistyczne niż przed miesiącem; zdecydowanie najczęstsza jest opinia, że sytuacja nie ulegnie zmianie.

Odsetek osób obawiających się pogorszenia ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu miesiąca zmniejszył się o 7 pkt proc. do poziomu 37 proc. Prawie połowa badanych (45 proc.) nie spodziewa się znaczących zmian (wzrost o 5 pkt proc.). Optymistą w tym względzie jest co dwunasty Polak (12 proc., wzrost o 1 pkt proc.).

Nieco mniej pesymistyczne niż przed miesiącem są też przewidywania dot. rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Jej pogorszenia obawia się co czwarty badany (24 proc., spadek o 4 pkt proc.), a poprawy oczekuje co ósmy (12 proc., wzrost o 1 pkt proc.). 55 proc. uczestników sondażu sądzi, że najbliższym roku sytuacja polityczna się nie zmieni (wzrost o 3 pkt proc.).

W przypadku sytuacji gospodarczej pogorszenia spodziewa się jedna czwarta Polaków (24 proc., spadek o 8 pkt proc. w ciągu miesiąca), a poprawy - jedna ósma (12 proc., wzrost o 1 pkt proc.).

Większość badanych nie przewiduje też zmian w zakresie swojej sytuacji materialnej oraz jakości życia (odpowiednio 64 i 51 proc.). Podobnie układają się przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy; 58 proc. zatrudnionych sądzi, że w ciągu roku kondycja ich firm się nie zmieni.

Badanie CBOS zostało zrealizowane w dniach 7-13 kwietnia na 1192-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Siedmiu na dziesięciu Polaków (70 proc.) uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku, co piąta osoba (20 proc.) jest przeciwnego zdania, a co dziesiąta (10 proc.) nie ma opinii - wynika z sondażu TNS OBOP nt. nastrojów społecznych w kwietniu.

Wyniki badania opublikowano w czwartek. Opinie badanych w kwestii kierunku biegu spraw w kraju w zasadzie nie zmieniły się w ciągu ostatniego miesiąca (o 1 pkt procentowy wzrosła grupa pesymistów, o tyle samo zmniejszył się odsetek osób bez opinii).

Także opinie o stanie polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco w ciągu miesiąca. Prawie dwie trzecie ankietowanych (65 proc.) uważa, że polska gospodarka przeżywa kryzys, przy czym 19 proc. badanych określa go jako głęboki. Niecała jedna trzecia badanych (30 proc.) jest zdania, że polska gospodarka się rozwija, przy czym prawie wszyscy z nich (29 proc. ankietowanych) określa ten rozwój jako powolny. Zdania nie ma co dwudziesty badany (5 proc.).

Na pytanie, jak w ciągu najbliższych trzech lat zmienią się warunki materialne ludności w Polsce, blisko połowa badanych (45 proc.) odpowiedziała, że spodziewa się pogorszenia sytuacji; w porównaniu z marcem grupa ta zmniejszyła się o 5 pkt proc. Co trzeci ankietowany (33 proc.) uważa, że sytuacja materialna za trzy lata będzie mniej więcej taka sama jak obecnie (wzrost o 4 pkt proc.). Poprawy spodziewa się prawie jedna piąta pytanych (19 proc., wzrost o 2 pkt proc.).

Podsumowując badanie, TNS OBOP podkreśla, że Polacy nadal źle oceniają kierunek zmian w kraju oraz stanu gospodarki, a trzyletnia prognoza materialnych warunków życia także jest negatywna. Wyliczone przez ośrodek oceny netto wszystkich tych trzech wskaźników, składających się na nastroje społeczne, nadal są ujemne. "To oznacza, że wśród Polaków więcej jest takich osób, które oceniają poszczególne aspekty negatywnie, niż takich, które wypowiadają się o nich pozytywnie" - napisano w komunikacie z badania.

TNS OBOP zrealizował sondaż w dniach 7-11 kwietnia na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.