Możliwość uzyskania świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS dla freelancerów oraz przepisy znacznie rozszerzające dostępność narzędzi wparcia finansowego dla przedsiębiorców z sektora kultury wprowadza Tarcza Antykryzysowa 6.0 - poinformowało we wtorek MKiDN.

Przepisy wprowadzone w podpisanej przez prezydenta Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, są - jak napisano na stronie MKiDN - "odpowiedzią rządu na zgłaszane postulaty środowisk twórczych i artystycznych".

"Dzięki staraniom Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w Tarczy Antykryzysowej 6.0 zostały zamieszczone przepisy dotyczące wsparcia osób świadczących pracę wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne, takich jak: osoby wykonujące prace twórcze, artystyczne, upowszechnieniowe lub wspierające działalność twórczą i artystyczną, przewodnicy i edukatorzy muzealni oraz osoby pracujące przy tworzeniu utworów audiowizualnych" - dodano.

Przekazano, że "wśród uprawnionych do jednorazowego świadczenia postojowego znajdą się osoby prowadzące działalność twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, a także działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki".

"Do wsparcia będą mieć również prawo działający w oparciu o umowy cywilnoprawne realizatorzy działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych a także usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz wykonawcy usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów" - wskazano.

MKiDN poinformowało, że "aby uzyskać świadczenie postojowe należy spełnić następujący warunek - przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie może być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".

"Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego" - zaznaczono.

Przepis wejdzie w życie z 30-dniowym vacatio legis.

Jak napisano, "osoby wymienione wyżej, wykonujące swoje prace na podstawie umowy zlecenia, mogą być również zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne".

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zwolnić zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zwolnienie może nastąpić na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, uzyskującego z wykonywania tej umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie ze składek jest mechanizmem fakultatywnym, a zleceniobiorca zachowuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego" - wyjaśnia resort kultury.

MKiDN podało, że "w Tarczy Antykryzysowej 6.0 znalazły się także zapisy znacznie rozszerzające dostęp przedsiębiorców z sektora kultury – w tym producentów i dystrybutorów filmów oraz kina, a także przewodników i edukatorów muzealnych oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną (dot. muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będących instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach) – do narzędzi wparcia finansowego".

"Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szeregu z takich rozwiązań jak: aplikowanie o środki na ochronę miejsc pracy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące), zwolnienie ze składek ZUS, dotacje dla małych i średnich przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł" - wymienia ministerstwo.