We wtorek po godz. 11 zebrał się rząd, który zajmie się m.in. specustawą funduszową, której działanie chce przedłużyć do końca 2023 r., omówi też propozycję zmian w przepisach dot. pobytu w Polsce obywateli UE mającą wdrożyć rozwiązania umowy brexitowej, które powinny obowiązywać od nowego roku.

Zgodnie z porządkiem obrad rząd będzie pracował nad specustawą funduszową, której działanie chce przedłużyć do końca grudnia 2023 r. Chodzi o projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. "W związku z przedłużaniem się stanu pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność przedłużenia szczególnych i nadzwyczajnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji ustawy Prawo celne, który ma wprowadzić rozwiązania usprawniające proces wydawania decyzji w sprawie wymiaru należności celnych i podatkowych z tytułu importu. Jak wskazano, decyzje celne i podatkowe wydawane są przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, który przy określaniu należności celnych działa jako organ celny, a przy podatkowych – jako organ podatkowy. Oba rozstrzygnięcia są wynikiem przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań dotyczących tego samego stanu faktycznego związanego z importem towarów, odnoszą się zatem do tego samego zgłoszenia celnego, dotyczą tego samego towaru i tej samej osoby.

Kolejną propozycją, nad którą pochylą się członkowie rządu, będzie projekt zmian w ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którego wnioskodawcą jest MSWiA.

Jak wyjaśnił PAP wiceminister Bartosz Grodecki, projekt ten ma głównie charakter dostosowawczy - chodzi o zapewnienie stosowania przez Polskę rozwiązań przyjętych w umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Zgodnie z proponowanymi zmianami obywatelom Wielkiej Brytanii wydawane będą dokumenty pobytowe, analogiczne do wydawanych obywatelom UE, ale z odpowiednią adnotacją. Okres przejściowy po brexicie obowiązuje do końca grudnia, stąd ważne jest, aby nowe przepisy weszły w życie od nowego roku.

Inny aspekt propozycji to dostosowanie ustawy, w której wdrożono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2004 r., do aktualnego orzecznictwa TSUE dokonującego wykładni jej przepisów. Dotyczy rozszerzenia działania zmienianej ustawy na współmałżonków obywateli RP, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają. Z tą samą dyrektywą związana jest kwestia ograniczenia przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa. Projekt wprowadza m.in. nowe przesłanki odmowy wydania wizy dla członka rodziny obywatela UE, m.in. złożenie fałszywych zeznań, przedstawienie podrobionych dokumentów lub sytuacji, gdy celem ubiegania się o wizę jest obejście prawa.

Polskie przepisy, poprzez proponowany projekt ustawy, mają zostać dostosowane również do rozporządzenia PE i Rady UE z 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych wydawanych obywatelom UE i dokumentów pobytowych. Zmiana dotyczyć będzie m.in. wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywateli UE w formacie zbliżonym do karty pobytu. Zmiana dostosowawcza dotyczyć będzie również ujednolicenia nazewnictwa wydawanych dokumentów. Wprowadzone zostaną też przepisy, które pozwolą na zamieszczanie obrazu linii papilarnych w Karcie Pobytowej i w Karcie Stałego Pobytu oraz dokumentach wydawanych obywatelom W. Brytanii.

Kolejna zmiana dotyczy umożliwienia Straży Granicznej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i dokonania sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia fikcyjnego małżeństwa. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już w ustawie o cudzoziemcach. Zmieniony ma też zostać organ właściwy do wydawania decyzji o wydaleniu obywatela UE i członka rodziny niebędącego obywatela UE. Dotychczas to był wojewoda - teraz będzie nim komendant oddziału SG lub komendant placówki SG.

Charakter dostosowawczy, tym razem do dyrektywy PE i Rady z 2011 r., ma też przepis, który da możliwość wydania zaświadczenia potwierdzającego, że istnieje w stosunku do obywatela UE lub członka jego rodziny domniemanie, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu Kodeksu karnego. To ma nieść za sobą możliwość skorzystania przez nich z prawa do m.in. pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.