Nowela wprowadzająca tzw. estoński CIT ukazała się w Dzienniku Ustaw


Warszawa, 30.11.2020 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) oraz specjalny fundusz inwestycyjny, umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych ukazała się już w Dzienniku Ustaw.
Grupą docelową nowych regulacji są podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą i posiadające prostą strukturę udziałową. Przepisy są skierowane do podmiotów, które chcą realizować proinwestycyjną strategię rozwoju, w szczególności poprzez wzrost zatrudnienia oraz systematycznie ponoszone nakłady inwestycyjne zwiększające ich realny kapitał.
Ustawa przewiduje dwa alternatywne i stanowiące novum na gruncie polskiego prawa podatkowego rozwiązania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) oraz specjalny fundusz inwestycyjny, umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych.
Z opodatkowania w formie ryczałtu oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego będą mogli skorzystać podatnicy będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną, których odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
Maksymalny roczny limit przychodów nie może przekraczać 100 mln zł brutto, przedsiębiorcy powinni zatrudniać co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, ich przychody pasywne nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej. Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat (jednie w przypadku dwóch pierwszych lat obowiązywania nowego systemu, nie będzie to weryfikowane)
Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.
Nowela wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
(ISBnews)