Sejm w środę o godz. 10 rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajmie się projektem noweli ustawy "covidowej", który przewiduje dodatkowe świadczenia postojowe m.in. dla branży gastronomicznej. Posłowie rozpatrzą też projekt zakładający utworzenie trzech nowych działów administracji rządowej.

Zgodnie z harmonogramem, posłowie mają zacząć prace od przeprowadzenia drugiego czytania projektu PiS noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sejm ma też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej. Projekt wpłynął do Sejmu w poniedziałek, przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Nowy dział geologia ma objąć kwestie wpływające na racjonalne gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa. Wyodrębnienie działu leśnictwo i łowiectwo nastąpi z działu administracji rządowej środowisko. Centrum administracyjne rządu ma być właściwe dla określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji. Centrum ma się także zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi.

Zgodnie ze wstępnym planem prac, drugie czytanie projektu zmian w ustawie o działach ma odbyć się w czwartek.

Posłowie prawdopodobnie przeprowadzą też drugie czytanie projektu zmian w Karcie Nauczyciela, w którym zaproponowano wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowanie, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło. Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". Zapis spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich.

Drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który przewiduje zwiększenie dofinansowanie do funduszu o 3 mld zł - to kolejny planowany punkt prac sejmowych.

Możliwe, że Sejm na obecnym posiedzeniu ponownie zajmie się sprawą powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Znowu jedyną kandydatką na tę funkcję jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz; jej kandydaturę ponownie zgłosiły kluby: Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy wraz z posłami PSL. Kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskiej nie zamierza, podobnie poprzednio, zgłaszać klub Prawa i Sprawiedliwości. Rudzińską-Bluszcz poparło do tej pory ponad tysiąc organizacji społecznych. Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września.

W porządku obrad Sejmu jest też II czytanie projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 r. Pod koniec października sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła ten projekt i wprowadziła poprawkę PiS dotyczącą dopuszczalnego zadłużenia samorządów, odrzuciła poprawki opozycji wykreślające m.in. przepisy o zamrożeniu wynagrodzeń w budżetówce.

Posłowie rozpatrzą też projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zakłada, że gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych.