Połączone komisje senackie ustawodawcza i rolnictwa opowiedziały się w środę przeciwko poprawkom, wykreślającym ograniczenia dotyczące uboju rytualnego z noweli o ochronie zwierząt. Komisje nie poparły też wniosków o odrzucenie ustawy oraz przyjęcie jej bez poprawek.

W środę połączone senackie komisje opiniowały zgłoszone podczas senackiej debaty poprawki i wnioski mniejszości do ustawy o ochronie zwierząt. Tego samego dnia o godz. 15 Senat wznowi obrady i będzie głosował nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny tylko do tego na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Komisje na początku obrad negatywnie zaopiniowały wnioski o odrzucenie ustawy w całości, o co wniosła komisja rolnictwa, a także o przyjęcie jej bez poprawek - o co wnioskowała Lewica.

Senatorowie negatywnie zaopiniowali też blok poprawek, które wykreślały z noweli zakaz dokonywania uboju rytualnego przeznaczonego na eksport i pozostawiały przepisy o uboju rytualnym w obecnej formie. Te poprawki wywołały największe emocje na sali.

"To są najważniejsze poprawki i na wynik tego głosowania czeka cała wieś" - mówił senator Józef Łyczak (PiS), apelując o poparcie tych poprawek. Połączone komisje nie przychyliły się jednak do jego stanowiska.

Poparta natomiast została poprawka zgłoszona przez senatora PiS Jacka Boguckiego zakładającą, że bez ograniczeń możliwy będzie ubój rytualny drobiu, czyli rozwiązanie zaproponowane ostatnio przez rząd.

Pod koniec posiedzenia okazało się, że senatorowie mylnie zrozumieli założenia tych poprawek, dlatego konieczna okazała się reasumpcja głosowania, której wynik - finalnie - merytorycznie okazał się tożsamy z intencją wcześniejszego głosowania.

Senatorowie poparli także m.in. poprawki, że przedsiębiorcy mogą prowadzić schroniska dla zwierząt, a także poprawkę poszerzającą katalog celów, do których można wykorzystywać psy, o cele obronne.

Przyjęta została tez poprawka zgłoszona przez szefa senackiej komisji ustawodawczej senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (niezrz.), która wprowadza i określa minimalną wysokość świadczenia dla opiekuna zwierzęcia na tzw. zwierzęcej emeryturze; świadczenie to będzie nie niższe od środków przekazywanych na utrzymanie zwierzęcia przez służbę.

Kolejna przyjęta poprawka dotyczyła obowiązku czipowania zwierząt, zgodnie z którą psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą mikroczipa.

Jak mówił wnioskodawca poprawki senator Marek Borowski (KO), dzisiaj obowiązuje dobrowolność czipowania i jest wielu właścicieli, którzy mają psy oczipowane. Wyjaśniał, że dane rejestracyjne są w posiadaniu odpowiednich urzędów gminnych. "Tutaj chodzi o to, żeby stworzyć Centralny Rejestr i ten rejestr byłby prowadzony przez weterynarię. I w tym momencie dokonywanie aktualizacji danych dotyczyłoby osób, które oznakowały swoje psy i musiałaby jeszcze raz ponieść opłatę, w związku z tym one są z tego zwolnione" - powiedział Borowski.

"Chodzi o to, żeby te osoby, które w tej chwili już zaczipowały psy, żeby nie ponosiły dodatkowych opłat związanych z przeniesieniem rejestrów" - wyjaśnił Borowski.

Senatorowie przyjęli też inną poprawkę zgłoszoną przez Borowskiego, która przewiduje, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 1 lipca 2023 r, a ubój rytualny do 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z poprawką, podmiotom prowadzącym tę działalność przysługiwałoby roszczenie skierowane do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do przepisów, wprowadzanych nowelą, o wygaszeniu ich działalności. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa, a od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Na końcu posiedzenia zostało zapowiedziane zgłoszenie wniosku mniejszości o przyjęcie poprawek senatorów PSL i PiS, wykreślających z noweli zakaz dokonywania uboju rytualnego przeznaczonego na eksport i pozostawiających przepisy o uboju rytualnym w obecnej formie.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) zapowiedział zgłoszenie wniosku mniejszości do poprawek, których był wnioskodawcą i które nie uzyskały poparcia połączonych komisji.

Uchwalona 18 września przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.