Reklama

Projekt przewiduje podniesienie kapitału zakładowego spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 mld 850 mln zł, w tym 850 mln zł dla spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei. Chodzi o cztery spółki, które - jak stwierdza się w uzasadnieniu - wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych.

Komisja nie zgodziła się na poprawkę, przewidującą skreślenie w całości artykułu, definiującego warunki powrotu do stawek VAT na poziomie 22 i 7 proc. Projekt zakłada, że miało by to nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki.

Te wskaźniki to relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż minus 6 proc. Obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa - zaznacza się w uzasadnieniu.

Kolejna zmiana, przewidywana w projekcie zakłada obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej, zmiana powoduje przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r., co - jak się podkreśla - niewątpliwie przyczyni się do szybszego odbudowania wzrostu gospodarczego kraju.

Projekt przewiduje też dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie więcej niż 1 mld zł portów morskich, w tym dla Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. o równowartości 150 mln euro.

Projekt trafi teraz do II czytania w Sejmie.(PAP)