Do niedzieli wieczorem wpłynęło ponad 2,6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jej zdaniem to ważna i potrzebna pomoc, która stanowi uzupełnienie tarczy antykryzysowej.

Jak podkreśliła w rozmowie z PAP minister Maląg, dodatek solidarnościowy to świadczenie w wysokości 1400 zł miesięcznie dla tych, którzy stracili pracę w związku z kryzysem wywołanym epidemią.

Poinformowała, że do niedzieli do godz. 18 wpłynęło ponad 2,6 tys. wniosków o przyznanie tego świadczenia. Zaznaczyła również, że "to zrealizowana obietnica prezydenta Andrzeja Dudy i dowód jego wiarygodności, a przede wszystkim istotne wsparcie dla tych, którzy dzisiaj bardzo go potrzebują".

Maląg podkreśliła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już w pełnej gotowości do obsługi wypłat. I dodała, że dodatek solidarnościowy to "ważna i potrzebna pomoc, która stanowi uzupełnienie działającej od dwóch miesięcy tarczy antykryzysowej".

Ustawa o dodatku solidarnościowym przewiduje, że świadczenie to będzie przyznawane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia; opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. Wniosek ma mieć formę dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS.

Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (to znaczy, że nie będzie skracał okresu pobierania zasiłku bądź stypendium, ale wlicza się do niektórych uprawnień pracowniczych).

Ustawa zakłada także podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku, a później - 942,30 zł. Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września 2020 r. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.